Ogrzewnictwo wyd.3

Dostępność: brak towaru
Cena brutto: 49,00 zł
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
49.00
Cena netto: 46,67 zł
bez 5% VAT i kosztów dostawy
ilość EGZ.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Pin It

Opis

Ogrzewnictwo / Bożena Babiarz, Władysław Szymański. – Wydanie III.
– Rzeszów,
Spis treści
Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9
1. Wstęp 12
2. Klasyfikacja i charakterystyka systemów ogrzewania 14
2.1. Historia techniki grzewczej 14
2.2. Klasyfikacja systemów ogrzewania 15
2.2.1. Kryteria podziału systemów ogrzewania 15
2.2.2. Ogrzewanie miejscowe 19
2.2.3. Ogrzewanie centralne 23
2.2.4. Ogrzewanie zdalaczynne 24
2.3. Charakterystyka systemów instalacji centralnego ogrzewania 26
2.3.1. Informacje ogólne 26
2.3.2. Instalacje ogrzewania wodnego 26
2.3.3. Instalacje ogrzewania parowego 32
2.3.4. Instalacje ogrzewania powietrznego 36
3. Komfort cieplny - wymagania 44
3.1. Znaczenie komfortu cieplnego 44
3.2. Ocena komfortu cieplnego 45
3.3. Temperatury obliczeniowe - projektowe 50
4. Metodyka obliczeń projektowego obciążenia cieplnego 53
4.1. Terminologia 53
4.2. Założenia i procedury metodyki obliczeniowej 55
4.3. Projektowe obciążenie cieplne przestrzeni ogrzewanej 59
4.4. Projektowa strata ciepła przez przenikanie 59
4.4.1. Definicja 59
4.4.2. Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie
do otoczenia przez obudowę budynku 60
4.4.3. Współczynnik straty ciepła przez przenikanie do otoczenia przez
przestrzeń nieogrzewaną (do pomieszczeń nieogrzewanych) 62
4.4.4. Współczynnik straty ciepła przez przenikanie do gruntu 64
4.4.5. Współczynnik straty ciepła przez przenikanie z przestrzeni
ogrzewanej do sąsiedniej przestrzeni ogrzewanej o znacząco różnej
temperaturze 65
4.5. Projektowa wentylacyjna strata ciepła 67
4.6. Nadwyżka mocy cieplnej do skompensowania skutków osłabienia
ogrzewania 70
4.7. Temperatury projektowe 72
4.7.1. Projektowa temperatura zewnętrzna 72
4.7.2. Średnia roczna temperatura zewnętrzna 73
4.7.3. Projektowa temperatura wewnętrzna 73
5. Roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania 74
5.1. Metodologia obliczeń rocznego zapotrzebowania na energię 74
5.2. Wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki 88
5.3. Zasady obliczania zużycia energii na potrzeby ogrzewania 92
5.3.1. Podstawy obliczeń 92
5.3.2. Dane wejściowe 93
5.3.3. Dane wyjściowe 93
5.3.4. Procedura obliczania 94
5.4. Wymagania dla budynków poddawanych termomodernizacji 96
6. Procesy cieplno-przepływowe 97
6.1. Podstawy wymiany ciepła w układach grzewczych 97
6.2. Transport czynnika grzewczego 102
6.3. Równoważenie instalacji pod względem hydraulicznym 105
6.4. Rozkład ciśnień w instalacjach ogrzewczych 106
7. Grzejniki 109
7.1. Klasyfikacja i charakterystyka grzejników 109
7.2. Połączenia grzejników 112
7.3. Kryteria i zasady doboru grzejników 113
7.4. Lokalizacja grzejników 115
7.5. Oznaczenia typów grzejników 116
7.6. Ogrzewanie podłogowe 117
7.6.1. Zasada działania ogrzewania podłogowego 117
7.6.2. Zalety i wady wodnego ogrzewania podłogowego 117
7.6.3. Konstrukcja grzejnika podłogowego 118
7.6.4. Projektowanie ogrzewania podłogowego 121
7.6.5. Zasilanie instalacji podłogowej 123
8. Systemy instalacyjne - projektowanie, zasady wyboru 126
8.1. Wymagania ogólne 126
8.2. Oznaczenia przewodów i sposoby połączeń 129
8.3. Wybór systemu instalacyjnego - zalety i wady 132
8.3.1. Wstęp 132
8.3.2. Rury stalowe 132
8.3.3. Rury miedziane 132
8.3.4. Rury z tworzyw sztucznych - chlorowany polichlorek winylu 134
8.3.5. Polietylen (PE) 135
8.3.6. Polibutylen (PB) 136
8.3.7. Polipropylen (PP) 137
8.3.8. Rury warstwowe (PE-AL-PE) 138
8.4. Porównanie głównych właściwości materiałów instalacyjnych 138
8.5. Izolacje przewodów 141
9. Zabezpieczenie instalacji c.o. - wymagania, dobór 143
9.1. Układ otwarty 143
9.2. Układ zamknięty 151
10. Armatura instalacji ogrzewczych 157
10.1. Klasyfikacja i funkcje armatury 157
10.2. Regulacja instalacji c.o 161
10.2.1. Zasady regulacji mocy cieplnej 161
10.2.2. Regulacja jakościowa 163
10.2.3. Regulacja ilościowa 166
10.3. Określanie charakterystyki zaworu regulacyjnego 169
11. Projektowanie instalacji c.o 174
11.1. Wymagania ogólne 174
11.2. Proces wykonywania projektu 176
11.3. Forma i zakres projektu instalacji c.o 178
11.4. Graficzne obrazowanie instalacji c.o 179
12. Źródła ciepła 181
12.1. Klasyfikacja źródeł ciepła 181
12.2. Węzły ciepłownicze 182
12.3. Kotłownie 183
12.3.1. Klasyfikacja kotłowni 183
12.3.2. Układy technologiczne kotłowni 185
12.3.3. Charakterystyka kotłów małej i średniej mocy 186
12.3.4. Bilans cieplny kotłów 187
12.4. Właściwości paliw 196
12.4.1. Rodzaje paliw 196
12.4.2. Właściwości węgla kamiennego 198
12.4.3. Właściwości oleju opałowego 200
12.4.4. Właściwości gazu ziemnego 201
12.4.5. Właściwości gazu płynnego 202
12.5. Zapotrzebowanie na paliwo 204
12.5.1. Zapotrzebowanie na paliwo stałe 204
12.5.2. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe 205
12.5.3. Zapotrzebowanie na olej opałowy 206
12.6. Wymagania dotyczące kotłowni 206
12.6.1. Kotłownie na paliwo stałe 206
12.6.2. Kotłownie na paliwo olejowe 208
12.6.3. Kotłownie na paliwo gazowe 210
12.7. Układy odprowadzania spalin i wymiany powietrza 211
13.Sposoby rozliczania kosztów ciepła 221
13.1. Kryteria rozliczeń 221
13.2. Zasady rozliczania kosztów ciepła z sieci ciepłowniczej 222
13.2.1. Podstawa rozliczeń 222
13.2.2. Ceny uśrednione 223
13.2.3. Koszty ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej 224
13.3. Zasady rozliczania kosztów ciepła z sieci gazowej 226
13.3.1. Podstawy prawne 226
13.3.2. Klasyfikacja odbiorców do grup taryfowych 227
13.3.3. Koszty ogrzewania gazem 229
14. Komputerowe wspomaganie projektowania systemów
grzewczych 231
14.1. Wprowadzenie 231
14.2. Programy wspomagające wyznaczanie bilansu cieplnego budynku 232
14.3. Programy wspomagające graficzne obrazowanie i obliczenia
instalacji ogrzewczych 234
15. Badania i odbiory instalacji c.o 242
15.1. Wstęp 242
15.2. Badania odbiorcze 242
15.2.1. Zakres badań 242
15.2.2. Badanie odbiorcze szczelności instalacji c.o 242
15.2.3. Badanie odbiorcze poprawności działania instalacji 248
15.2.4. Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed przekroczeniem
dopuszczalnego ciśnienia i temperatury 249
15.2.5.Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
wody wodociągowej 249
15.2.6. Badanie odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych instalacji 249
15.2.7. Badanie odbiorcze efektów regulacji 249
15.2.8. Badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji 250
15.2.9. Badanie odbiorcze natężenia hałasu 250
15.2.10. Badanie pomp obiegowych 250
15.2.11. Badanie odbiorcze armatury 251
15.3. Odbiory robót 251
15.3.1. Rodzaje odbiorów 251
15.3.2. Odbiór międzyoperacyjny 251
15.3.3. Odbiór techniczny częściowy 252
15.3.4. Odbiór techniczny końcowy 253
Dodatek 255
D1. Podstawy wymiany ciepła i hydromechaniki 255
D1.1. Pojęcia podstawowe 255
D1.2. Oddziaływania termodynamiczne 258
D1.3. Właściwości substancji 261
D1.3.1. Podstawowe parametry 261
D1.3.2. Właściwości wody w stanie ciekłym 263
D1.3.3. Właściwości pary 270
D1.3.4. Właściwości powietrza 273
D1.4. Hydromechanika 275
D1.4.1. Wprowadzenie 275
D1.4.2. Prawo Archimedesa 276
D1.4.3. Przepływ płynu 277
D1.4.4. Bilans energii przepływającego płynu 277
D1.5. Podstawy wymiany ciepła 280
D1.5.1. Rodzaje wymiany ciepła 280
D1.5.2. Przewodzenie ciepła 280
D1.5.3. Konwekcja 285
D1.5.4. Promieniowanie 289
D1.5.5. Przenikanie ciepła 292
D2. Zasady obliczania współczynników przenikania ciepła przegród
budowlanych 297
D2.1. Współczynniki przenikania ciepła przegród 297
D2.1.1. Pojęcia podstawowe 297
D2.1.2. Współczynnik przenikania ciepła przegrody budowlanej
zewnętrznej 300
D2.1.3. Współczynnik przenikania ciepła przegrody budowlanej
wewnętrznej 301
D2.1.4. Opór cieplny niewentylowanych warstw powietrza 301
D2.1.5. Opór cieplny słabo wentylowanych warstw powietrza 302
D2.1.6. Opór cieplny dobrze wentylowanej warstwy powietrza 303
D2.1.7. Współczynniki przenikania ciepła podłóg i ścian przyległych
do gruntu 303
D2.1.8. Opór cieplny przestrzeni nieogrzewanych 309
D2.1.9. Współczynnik przenikania ciepła przegrody z mostkami cieplnymi 311
D2.1.10. Współczynnik przenikania ciepła okien, świetlików, drzwi i wrót 312
D2.2. Właściwości materiałów budowlanych 313
D2.3. Wymagania dotyczące wartości współczynników przenikania ciepła
przegród budowlanych w budynkach projektowanych 313
D2.4. Wymagania dotyczące wartości współczynników przenikania ciepła
stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach projektowanych 317
Załącznik 320
Tabela Z1. Wartości obliczeniowe właściwości fizycznych wybranych
materiałów, wyrobów i komponentów budowlanych 320
Tabela Z2. Wartości obliczeniowe współczynnika przewodzenia ciepła
murów z pustaków ceramicznych w warunkach średnio wilgotnych 324
Tabela Z3. Wartości obliczeniowe oporów przenikania ciepła wybranych
przegród niejednorodnych 324
Tabela Z4. Dane dotyczące mostków cieplnych 326
Tabela Z5. Straty ciśnienia na długości przewodów stalowych ogrzewań
wodnych 329
Tabela Z6. Straty ciśnienia na długości przewodów miedzianych 331
Tabela Z7. Straty ciśnienia na długości przewodów z polietylenu
sieciowanego PEX z powłoką antydyfuzyjną 333
Tabela Z8. Współczynniki oporów miejscowych wybranych elementów
instalacji c.o 334
Tabela Z9. Wymagania i badania jakości wody do celów ciepłowniczych
dla obiektów projektowanych, w przypadku gdy ilość wody uzupełniającej
nie przekracza 5 m3/h 335
Tabela Z10. Wymagania i badania jakości wody w obiegach kotłowych
o temperaturze wody do 110°C dla obiektów istniejących, których
wyposażenie nie pozwala na dotrzymanie wskaźników wcześniej
podanych, z wyjątkiem kotłów olejowych 336
Literatura 338

Szczegóły

ISBN 9788379344123
Autor Babiarz B.
Oprawa tw
Rok wydania 2020
Format b
Stron 342

Opinie o produkcie (0)

Submit
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl