Ekologia

Analiza środowiskowa w procesie prywatyzacji

Analiza środowiskowa w procesie prywatyzacji
Analiza środowiskowa w procesie prywatyzacji

Analiza realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska, i ocena ochrony zabytków wchodzących w skład majątku spółki albo przedsiębiorstwa państwoweg...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

53,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 50,48 zł

egz.

Autotermiczna termofilna stabilizacja osadów ściekowych

Autotermiczna termofilna stabilizacja osadów ściekowych
Autotermiczna termofilna stabilizacja osadów ściekowych

Budowa nowych oczyszczalni ścieków, modernizacja istniejących, a w szczególności zastosowanie wysokoefektywnych metod oczyszczania ścieków, spowodowały wzrost ilości powstających osadów. W zależności od technologii oczyszczania ścieków, w oczyszczalni mogą powstawać osady wstępne z oczyszczania wstępnego, osady nadmierne z oczyszczania biologicznego oraz osady z oczyszczania chemicznego [Heidrich i Suszyński 2010].

Osady ściekowe podlegają dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 listopada 2008 r. 2008/98/WE w sprawie odpadów (tzw. ramowej dyrektywie odpadowej). Zgodnie z ww. dyrektywą, osady jako odpady podporządkowane są określonej hierarchii postępowania. W pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów, w dalszym ciągu przygotować je do ponownego użycia, poddać recyklingowi, innym metodom odzysku i ostatecznie unieszkodliwiać. Zapobieganie powstawaniu osadów ściekowych nie jest jednak możliwe, gdyż stanowią one taki rodzaj odpadów, których wytwarzania nie da się uniknąć. Dlatego istotne znaczenie mają kolejne priorytety w hierarchii postępowania z odpadami, tj.: przygotowanie do ponownego wykorzystania lub ostateczne unieszkodliwienie. Ponowne ich wykorzystanie jest jednak możliwe tylko wówczas, gdy osady będą ustabilizowane oraz bezpieczne pod względem sanitarnym.

Stabilizacja osadów ściekowych może być realizowana poprzez wykorzystanie metod biologicznych, chemicznych lub termicznych. Najczęściej stosowane są metody biologiczne, zwłaszcza fermentacja metanowa i stabilizacja tlenowa. Do metod biologicznych zaliczamy również kompostowanie. Niewielu jednak projektantów czy specjalistów wyróżnia wśród biologicznych metod autotermiczną termofilną stabilizację osadów (ATSO).

Powszechnie stosowaną metodą higienizacji osadów ściekowych jest ich wapnowanie [Podedworna i Umiejewska 2008]. Poza metodami chemicznymi, wyróżnia się również metody termiczne. Zaliczyć do nich można pasteryzację, hydrolizę termiczną, suszenie oraz inne metody przekształcania termicznego. W tym miejscu znów należy wspomnieć autotermiczną termofilną stabilizację, która obok stabilizacji zapewnia równocześnie higienizację osadów.

Powszechnie znanych jest wiele metod stabilizacji i higienizacji osadów ściekowych. Jeszcze więcej istnieje technologii na nich opartych i urządzeń stosowanych do ich realizacji. Stąd też, przed projektantem stoi trudne zadanie wyboru tej właściwej, która pozwoli uzyskać produkt spełniający wymagania formalno-prawne, ale równocześnie urzeczywistni oczekiwania inwestorów i eksploatatorów. Kluczowe znaczenie może mieć sposób ostatecznego unieszkodliwienia osadów. Kierunkiem najczęściej wybieranym w Europie jest termiczna przeróbka osadów ściekowych. Jednak w warunkach krajowych, niewątpliwie najbardziej preferowanym, szczególnie dla pewnej wielkości oczyszczalni ścieków, jest ich wykorzystanie przyrodnicze [Podedworna i Heidrich 2010]. Idealnym rozwiązaniem może okazać się autotermiczna termofilna stabilizacja realizowana według technologii opracowanej przez niemiecką firmę Fuchs Enprotec GmbH. Proces ten, niestety ciągle mało znany w Polsce, umożliwia pozyskiwanie w oczyszczalni ścieków, nawozu organicznego, zamiast odpadu.

Proces ATSO zapewnia pełną stabilizację, higienizację, a nawet wręcz dezynfekcję osadów, czyniąc je biomasą, która może być wykorzystywana do celów przyrodniczych. Pełna hermetyzacja reaktorów uniemożliwia ewentualne wtórne skażenie osadów poddawanych procesowi. Właściwą funkcję spełnia również izolacja termiczna zbiorników, która bez względu na zewnętrzną temperaturę powietrza zapewnia odpowiednie warunki dla przebiegu procesu. Jest to zatem metoda skutecznego unieszkodliwiania osadów ściekowych, która przebiega w całkowicie zautomatyzowanej instalacji, pozwalającej na otrzymanie produktu gotowego do wykorzystania w postaci płynnej lub po odpowiednim odwodnieniu. Proces ATSO jest zatem dobrym sposobem dostosowywania osadów ściekowych do nawożenia. Nie wymaga, jak np. kompostowanie, stosowania dodatkowych materiałów wzbogacających. Zapotrzebowanie powierzchni pod budowę instalacji jest niewielkie. Pełna hermetyzacja zbiorników i zastosowanie urządzeń do oczyszczania powstających gazów sprawiają, że nie jest to proces uciążliwy dla środowiska.

Na terenie kraju pracuje jedenaście instalacji ATSO, które umożliwiają kontynuację badań podjętych w roku 2003 w oczyszczalni ścieków w Giżycku. Współpraca z eksploatatorami i realizacja zaplanowanych badań daje szansę nieustannego wzbogacania wiedzy dotyczącej procesu. Możliwa jest również kontrola warunków roboczych istniejących instalacji, wdrażanie usprawnień wynikających z prowadzonych badań lub podejmowanie działań zmierzających do optymalizacji procesu.

Celem poznawczym niniejszego opracowania była systematyzacja wiedzy dotyczącej procesu autotermicznej termofilnej stabilizacji osadów ściekowych, którą zrealizowano poprzez przedstawienie informacji fundamentalnych oraz omówienie specyficznych aspektów zastosowania procesu. Celem utylitarnym podjętych badań i rezultatów przedstawionych w tej pracy było rozpoznanie zakresu zmienności wybranych wskaźników pozwalających na określenie stopnia stabilizacji i higienizacji osadów ściekowych poddanych procesowi ATSO. Ocenę przydatności analizowanych parametrów technologicznych w eksploatacji instalacji ATSO można uznać za pragmatyczny cel opracowania, który może posłużyć eksploatatorom do określenia realnych możliwości zmiany warunków pracy instalacji, czy też opracowania strategii optymalizacji służącej zmniejszeniu zapotrzebowania energii.

Osiągnięcie przedstawionych celów umożliwił przyjęty zakres pracy, obejmujący informacje na temat istniejącego stanu wiedzy o procesie autotermicznej termofilnej stabilizacji oraz jego technicznych rozwiązań. Dokonano przeglądu wdrożonych na terenie kraju instalacji ATSO. Omówiono elementy wyposażania instalacji oraz przyjęte rozwiązania gospodarki osadowej. Przedstawiono również wyniki badań realizowanych w tych obiektach i zaprezentowano ich analizę. Dokonany przegląd i ocena wyników badań służyły uświadomieniu, że zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, wytwarzane w omawianych oczyszczalniach ścieków osady ściekowe należy traktować jako źródło odzysku głównych składników pokarmowych roślin, a nie jako odpad.

::Spis treści::

Wstęp         

  1.        Charakterystyka procesu autotermicznej termofilnej stabilizacji

1.1.    Mikroflora termofilnego procesu biodegradacji

1.2.    Przemiany biochemiczne w procesie autotermicznej termofilnej stabilizacji

1.3.    Stabilność i samoregulacja procesu autotermicznej stabilizacji

1.4.    Produkcja biomasy

1.5.    Zjawisko pienienia się osadu

1.6.    Uciążliwość zapachowa procesu  

1.7.    Techniczne rozwiązania procesu

1.8.    Energochłonność procesu

  1.        Przegląd wdrożonych instalacji ATSO

2.1.    Ogólna charakterystyka wdrożonych instalacji

2.1.1.Oczyszczalnia ścieków w Olecku

2.1.2.Oczyszczalnia ścieków w Giżycku

2.1.3.Oczyszczalnia ścieków w Lubaniu Śląskim

2.1.4.Oczyszczalnia ścieków w Piszu

2.1.5.Oczyszczalnia ścieków w Oławie

2.1.6.Oczyszczalnia ścieków w Kętrzynie

2.1.7.Oczyszczalnia ścieków w Dąbrowie Białostockiej

2.1.8.Oczyszczalnia ścieków w Rudzie Bugaj  

2.1.9.Oczyszczalnia ścieków w Miliczu

2.1.10.         Oczyszczalnia ścieków w Hajnówce

2.1.11.         Oczyszczalnia ścieków w Wysokiem Mazowieckiem

2.2.    Wybrane parametry techniczne reaktorów ATSO

2.3.    Podstawowe wyposażenie instalacji

2.3.1.Aerator centralny

2.3.2.Aerator boczny

2.3.3.Rozbijacz piany

2.4.    Zastosowane rozwiązania gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków

2.4.1.Wstępne zagęszczanie osadów

2.4.2.Proces stabilizacji i higienizacji osadów

2.4.3.Odwadnianie osadów

2.4.4.Likwidacja uciążliwości zapachowej

2.4.5.Retencjonowanie osadów

  1.        Uruchomienie, rozruch i eksploatacja instalacji ATSO

3.1.    Podstawowe warunki i ustalenia dotyczące rozpoczęcia i przebiegu uruchomienia

3.2.    Uruchomienie i rozruch instalacji

3.3.    Przebieg właściwego rozruchu technologicznego

3.4.    Podstawowe czynności eksploatacyjne

  1.        Technologiczne podstawy oceny procesu ATSO

4.1.    Stabilizacja osadów

4.1.1.Zmiany zawartości suchej masy

4.1.2.Zmiany zawartości substancji organicznych w suchej masie

4.1.3.Zmiany wartości chemicznego zapotrzebowania tlenu

4.2.    Higienizacja osadów

4.2.1.Osady ściekowe jako źródło patogenów

4.2.2.Temperatura jako czynnik eliminujący zanieczyszczenie mikrobiologiczne osadów

4.2.3.Zmiany temperatury w procesie autotermicznej termofilnej stabilizacji

4.3.    Odczyn osadów

4.4.    Związki biogenne

4.5.    Wapń i magnez

4.6.    Metale ciężkie

4.7.    Przewodność elektrolityczna

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

69,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 65,71 zł

egz.

Bioindykacyjne aspekty osadu czynnego w oczyszczaniu ścieków

Bioindykacyjne aspekty osadu czynnego w oczyszczaniu ścieków
Bioindykacyjne aspekty osadu czynnego w oczyszczaniu ścieków

Prawidłowa eksploatacja biologicznych oczyszczalni ścieków opartych na metodzie osadu czynnego wymaga analitycznej kontroli procesu. Istotnym elementem tej kontroli są badania bioindykacyjne, których celem jest identyfikacja zakłóceń procesu oraz źródeł ich powstawania na podstawie wskaźników osadu czynnego. Wskaźnikami procesów i warunków ekologicznych w osadzie czynnym są widoczne pod mikroskopem morfologiczne cechy osadu czynnego takie jak struktura, wielkość i kształt kłaczków osadu czynnego oraz mikroorganizmy biocenozy osadu czynnego. Wśród mikroorganizmów znaczenie indykacyjne mają tzw. grupy funkcyjne tj. drobne wiciowce, ameby nagie i domkowe, orzęski wolnopływające, pełzające i osiadłe oraz wrotki i inne drobne organizmy wielokomórkowe (Metazoa). W ocenie jakości osadu czynnego użyteczne są również cechy osadu do których analizowania nie jest potrzebny mikroskop. Istotne są dające się zaobserwować makroskopowo cechy t.j.: barwa osadu czynnego, jego zapach, właściwości sedymentacyjne i zdolność do wpieniania, a także mętność cieczy nadosadowej. Oparta na badaniu składu występujących w osadzie czyn­nym mikroorganizmów analiza jest niezbędnym, tanim i wiarygodnym narzędziem w praktyce oczyszczania ścieków.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

55,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 52,38 zł

egz.

Biologia środowiska

Biologia środowiska
Biologia środowiska

Książka została objęta dofinansowaniem z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW)

Zakres tematyczny podręcznika obejmuje podstawy biologii środowiska podane w 5-ciu rozdziałach, dotycz...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

64,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 60,95 zł

EGZ.

Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków.

Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków.
Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków.

Podręcznik Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków prezentuje nowoczesne i konwencjonalne procesy biotechnologicznego oczyszczania ścieków organicznych, opartych na wykorzystaniu mikroorganizmów, jako katalizatorów reakcji biochemicznych do usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz różnych form azotu nieorganicznego, fosforu oraz siarczanów. Autor opisuje metody biologicznego oczyszczania ścieków bioprzemysłowych i wybranych ścieków pochodzących z różnych gałęzi przemysłu, utylizacji odpadów komunalnych i odcieków składowiskowych, a także skład jakościowy i ilościowy głównych taksonów tworzących wspólnoty mikroorganizmów w różnego typu bioreaktorach, uczestniczących w biologicznym oczyszczaniu ścieków.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

89,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 84,76 zł

EGZ.

Biologiczne metody oceny skażenia srodowiska.

Biologiczne metody oceny skażenia srodowiska.
Biologiczne metody oceny skażenia srodowiska.

Informacje o skażeniach wody, gleby i powietrza mają fundamentalne znaczenie dla ochrony środowiska i prognozowania jego zmian pod wpływem antropopresji, stanowiąc podstawę do podjęcia działań naprawczych wchodzących w zakres inżynierii środowiska. Stosowane obecnie metody i techniki analityczne nie zapewniają wykrycia wszystkich domieszek i substancji zanieczyszczających ze względu na ich różnorodność. Nie dostarczają również informacji o interakcjach zanieczyszczeń, a przede wszystkim o ich oddziaływaniu na elementy biotyczne biosfery. Jedynie odpowiedź organizmu, populacji, biocenozy lub ekosystemu umożliwia rzetelną ocenę skutków degradacji środowiska.
Książka zawiera opis biologicznych metod badania toksyczności wody i osadów dennych, gleby i powietrza oraz mutagenności i genotoksyczności zanieczyszczeń środowiska wraz z obowiązującymi normami oraz opisem procedur znajdujących się w fazie badań. Omówiono w niej zarówno testy ekotoksykologiczne, jak i organizmy wskaźnikowe i monitorowe oraz biomarkery, stanowiące elementy monitoringu biologicznego (biomonitoringu), a także zasady szacowania ryzyka dla środowiska.
Książkę można polecić zarówno studentom, jak i specjalistom zajmującym się kształtowaniem, inżynierią i ochroną środowiska. Może ona również stanowić pomoc dla osób planujących prace badawcze w zakresie toksykologii środowiska, eko-toksykologii lub toksykologii genetycznej. Wydaje się jednak, że znajomość podstawowych zagadnień dotyczących skutków zanieczyszczenia oraz możliwości ich oceny i prognozowania ma bardzo duże znaczenie dla każdego, komu nie są obce roblemy związane z ochroną dóbr naturalnych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

34,70 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 33,05 zł

EGZ.

Cywilizacyjne zanieczyszczenia wód podziemnych w POLSCE.

Cywilizacyjne zanieczyszczenia wód podziemnych w POLSCE.
Cywilizacyjne zanieczyszczenia wód podziemnych w POLSCE.

Aby dobrze chronić wody podziemne, personel zaangażowany w problematykę ochrony ujęć powinien znać wiele różnych konkretnych przykładów zanieczyszczeń, a nie tylko bazować na uogólnionej wiedzy. Upublicznione informacje o zanieczyszczeniach i skażeniach wód podziemnych są bardzo skromne i najczęściej stanowią doniesienia ogólne, nieopisujące wydarzeń, ich tła i okoliczności w jakich powstały. Dokładniejsze poznanie pozwala zrozumieć przebieg i rozmiary skażenia wód, jakie się wydarzyły. Jak wiadomo, ochrona ujęć jest umiejętnością wymagającą przezorności i szerokiej wiedzy, a tę trzeba gromadzić poznając różne przykłady. Dlatego dla Czytelników tej publikacji, spośród około 2000 enuncjacji dotyczących wód podziemnych, zostały wybrane najciekawsze lub charakterystyczne przykłady zanieczyszczeń, cechujące się różnym rozprzestrzenieniem, odmiennymi przyczynami i wystąpieniem w różnych środowiskach. W większości są to informacje o zanieczyszczeniach jakie miały miejsce w drugiej połowie XX wieku, będących wynikiem niedbałości o środowisko z powodu intensywnego rozwoju produkcji przemysłowej. W tym czasie zaniechano dbałości o środowisko i poczyniono wiele szkód, które powinny być zapisane ku przestrodze dla przyszłych pokoleń.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

83,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 79,05 zł

EGZ.

Dezynfekcja ścieków

Dezynfekcja ścieków
Dezynfekcja ścieków

Podręcznik opracowany pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Krystyny Olańczuk-Neyman i dr hab. inż. Bernarda Quanta będzie pomocą naukową i dydaktyczną dla pracowników naukowych wyższych uczelni i instytucji naukowych zajmując...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

99,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 94,29 zł

EGZ.

Ekoinnowacje w regionalnych strategiach innowacji istota uwarunkowania modelowanie

Ekoinnowacje w regionalnych strategiach innowacji istota uwarunkowania modelowanie
Ekoinnowacje w regionalnych strategiach innowacji istota uwarunkowania modelowanie

W literaturze i projektach badawczych tematyka ekoinnowacji w regionalnych strategiach innowacji jest dość ogólnie traktowana, stąd podjęcie szczegółowych i pogłębionych badań w tym zakresie uważam za istotne i wartościowe. Bardzo interesująca jest orientacja na model strategii ekoinnowacji, stanowi ona w moim przekonaniu oryginalne podejście do zarządzania strategicznego tego rodzajem innowacji na poziomie regionalnym, wypełniając teoretyczną i empiryczną lukę badawczą w tym obszarze. Uwzględniając kontekst znaczenia teoretycznego i empirycznego zarządzania ekoinnowacjami w strategiach rozwoju regionalnego, problematykę pracy mogę uznać za bardzo istotną i aktualną. Stwierdzam, że tytuł monografii, podjęta w niej tematyka badawcza jest oryginalna i naukowo interesująca zarówno w aspekcie teorii, jaki praktyki zarządzania

Dostępność: brak towaru

Cena:

35,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 33,33 zł

Ekologia a budownictwo.

Ekologia a budownictwo.
Ekologia a budownictwo.

...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

63,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 60,00 zł

egz.

Ekologia w budownictwie

Ekologia w budownictwie
Ekologia w budownictwie
Spis Treści
1. Przepisy a rozwój zrównoważony w budownictwie
Najważniejsze zmiany dotyczące stosowania wyrobów budowlanych w Unii Europejskiej
Wymagania normatywne oceny zrównoważonościwyrobów i obiektów budowlanych

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

42,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 40,00 zł

egz.

Ekologistyka i zagospodarowanie odpadów.

Ekologistyka i zagospodarowanie odpadów.
Ekologistyka i zagospodarowanie odpadów.

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu logistyki odpadów, aktualnego stanu prawnego w Polsce i w Unii Europejskiej, który dotyczy zagospodarowania odpadów, oraz zaleceń Krajowego planu gospodarki odpadami na lata 2016-2022. Podręcznik będzie pomocny studentom 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

39,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 38,00 zł

egz.

Eksploatacja stacji filtrów w aspekcie płukania.

Eksploatacja stacji filtrów w aspekcie płukania.
Eksploatacja stacji filtrów w aspekcie płukania.

Dąbrowski Wojciech, Korczak Paweł
Eksploatacja stacji filtrów w aspekcie płukania

ISBN/ISSN: 978-83-7242-471-6
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Rok wydania: 2008

Dostępność: brak towaru

Cena:

24,15 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 23,00 zł

Emisja zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogóln

Emisja zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogóln
Emisja zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogóln

Autorka monografii pt. Emisja zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej, podjęła się zgłębienia tematyki związanej ze zmianami klimatycznymi, źródłami zanieczyszczeń w przelewach burzowych, które mają znaczący wpływ na pogarszanie się stanu odbiorników. Praca jest oparta na pięcioletnim okresie badań autorki przeprowadzonych na terenie aglomeracji łódzkie

Dostępność: brak towaru

Cena:

42,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 40,00 zł

Gospodarowanie zasobami środowiska. Podstawy ekonomiki środowiska

Gospodarowanie zasobami środowiska. Podstawy ekonomiki środowiska
Gospodarowanie zasobami środowiska. Podstawy ekonomiki środowiska
Skrypt przeznaczony jest dla studiujących na wszystkich wydziałach wyższych uczelni, których programy nauczania zawierają treści z zakresu ekonomiki ochrony środowiska, ale dla których ta dyscyplina nie stanowi głównego kierunku nauczania. ...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

29,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 27,62 zł

EGZ.

Hydraulika stosowana w inżynierii środowiska

Hydraulika stosowana w inżynierii środowiska
Hydraulika stosowana w inżynierii środowiska

Hydraulika stosowana w inżynierii środowiska

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

36,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 34,29 zł

EGZ.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl