Energetyka

Vademecum Metodyka projektowania oraz odbiorów przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Vademecum Metodyka projektowania oraz odbiorów przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Vademecum Metodyka projektowania oraz odbiorów przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu odcinającego dopływ energii elektrycznej do odbiorników powszechnego użytku w strefach pożarowych o kubaturze większej od 1000 m3 oraz strefach zagrożonych wybuchem nie wprowadził żadnych wytycznych w zakresie metodyki projektowania tego urządzenia. Wraz z upływem czasu urządzenie to zostało nazwane urządzeniem przeciwpożarowym, co spowodowało dużo zamieszania i brak zrozumienia w środowi­sku elektryków oraz pożarników. Próba wprowadzania zmiany nazwy tego urządzenia na Wyłącznik Bezpieczeństwa Elektrycznego nie spotkała się z akceptacją twórców kolejnych modyfikacji Roz­porządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Mimo to Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu pozostaje, bez względu na różną interpretację, urządzeniem elektrycznym i tak powinien być traktowany. Jedyna jego funkcja ogranicza się do umożliwienia łatwego, a zarazem bezpiecznego wyłączenia zasilania w energię elek­tryczną budynku objętego pożarem na polecenie dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej po dokonanym rozpoznaniu i podjęciu decyzji o rozmieszczeniu dysponowanych sił w celu rozpoczęcia ewakuacji ludzi oraz gaszenia pożaru. Nazwanie tego urządzenia elektrycznego urządzeniem przeciwpożaro­wym spowodowało zakwalifikowanie zestawu tworzącego Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 roku poz. 1966) do grupy 10 (stałe urządzenia prze­ciwpożarowe) oraz objęcie krajowym systemem „1” oceny i weryfikacji oceny stałości właściwości użytkowych. Przez następne cztery lata termin obowiązywania tego rozporządzenia był zmieniany i ostatecznie wyznaczony na dzień 1 stycznia 2021 roku. Mimo to pierwsza firma uzyskała certyfikat stałości właściwości użytkowych dopiero 23 marca 2022 roku, wydany przez CNBOP-PIB w Józe­fowie k. Otwocka.

Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o wyrobach budowalnych wyroby budowlane mogą być stosowane w budownictwie, jeżeli spełniają wymogi formalne określone w art. 5 (w tym ujęte są wy­roby w systemie krajowym objęte krajowym certyfikatem stałości właściwości użytkowych). Jednak w przypadku wyrobu budowlanego, jakim jest PWP, nie jest to jedyna i wyłączna forma dopuszcze­nia. Z uwagi na to, że elementy PWP są projektowane każdorazowo pod konkretny obiekt, wówczas doskonałą alternatywą jest tryb dopuszczenia do jednostkowego zastosowania opisany w art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1213).

Niezależnie od tego, którą drogą pójdzie projektant, to w obu przypadkach musi opracować doku­mentację projektową, w której zawrze wszystkie istotne parametry projektowanych urządzeń (tzn.: prądy znamionowe, odporność zwarciową projektowanych urządzeń, nastawy zabezpieczeń, wyma­gania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, sposób sterowania PWP itp.). Informacje zawarte w tej dokumentacji są niezwykle istotne, gdyż nierzadko stanowią one specyfikację techniczną do przetargu. Na podstawie tej dokumentacji będzie można:

1) wystawić dokument w trybie dopuszczenia do jednostkowego, co po spełnieniu wymogów określonych w art. 10, w związku z art. 5 ust. 1 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 roku poz. 1213) sprowadza się do wypełnienia podstawowymi danymi dokumentu, którego wzór prezentujemy w pkt 19 niniejszych wytycznych i jego zatwierdzenia przez projektanta instalacji elektrycznych obiektu budowlanego oraz dołączenia opracowanego projektu wraz z oświadczeniem prefabrykatora o zgodności wyrobu z dokumentacją techniczną i przepisami. Taka dokumentacja może posłużyć do wykonania PWP przez dowolną firmę zajmującą się prefabrykacją rozdzielnic elektrycznych;

2) wysłać do firmy (posiadającej certyfikat na zestaw) całą dokumentację na PWP, na podstawie której zostanie wykonany indywidualny zestaw PWP i przesłany Krajowy Certyfikat Stałości Wła­ściwości Użytkowych wraz z Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych – to rozwiązanie może dostarczyć tylko i wyłącznie firma posiadająca Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych na zestaw tworzący PWP. Należy przy tym pamiętać, że na tym nie kończy się proces projektowania oraz odpowiedzialności projektanta w przeciwieństwie do odpowiedzialności producenta certyfiko­wanego wyrobu. Należy podkreślić, że w każdym momencie tworzenia dokumentacji projektowej lub etapu inwestycji, na którym dokonywany jest wybór rozwiązania, jest możliwe przejście z jednego rozwiązania na drugie i odwrotnie. Uzyskanie przez producenta Krajowej Oceny Technicznej oraz Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych nie zwalnia projektanta z odpowiedzialności z uwagi na to, że PWP nie jest urządzeniem powtarzalnym, a zamówienie prefabrykowanego wyrobu nie kończy procesu projektowania.

Biorąc pod uwagę brak wiedzy oraz wytycznych dotyczących metodyki projektowania PWP, przy­gotowaliśmy publikację w formie miniporadnika, przeznaczoną dla projektantów, rzeczoznawców funkcjonariuszy pionu prewencji PSP oraz inspektorów nadzoru, a także inwestorów. Mamy nadzieję, że dzięki materiałowi zawartemu w publikacji projektowanie oraz dopuszczanie PWP do eksploatacji stanie się proste i znikną piętrzące się problemy.

 

W imieniu zespołu autorskiego

Julian Wiatr

 


Spis treści

1. Podstawa prawna stosowania PWP w obiektach budowlanych / 9

2. Dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej / 11

3. Dopuszczanie PWP do instalowania w obiektach budowlanych / 20

4. Opis środowiska pożarowego / 22

4.1. Pomieszczenie oraz strefa zagrożona wybuchem / 24

4.2. Wpływ temperatury pożaru na rezystancję przewodów / 24

5. Schemat zasilania budynku w energię elektryczną / 26

6. Układy sieci zasilających niskiego napięcia / 28

7. Parametry jakościowe energii elektrycznej mające wpływ na funkcjonowanie PWP / 29

8. Elementy teorii niezawodności układów elektrycznych w zakresie PWP / 31

9. Metodyka obliczania prądów zwarciowych z uwzględnieniem różnych źródeł zasilania / 33

10. Wymagania stawiane ochronie przeciwporażeniowej PWP / 37

10.1. Samoczynne wyłączenie w układzie zasilania TN (TN-C; TN-C-S; TN-S) / 38

10.1.1. Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej PWP przy zasilaniu budynku w układzie TT w przypadku nieskutecznej ochrony przeciwporażeniowej / 42

10.2. Zasilanie z generatora zespołu prądotwórczego / 47

10.3. Połączenia wyrównawcze jako środek ochrony uzupełniającej / 48

11. Metodyka doboru przewodów stanowiących wyposażenie PWP / 49

12. Zabezpieczenia stosowane w układach PWP / 52

12. 1. Wymagania stawiane wkładkom bezpieczników topikowych / 52

12.2. Wymagania stawiane wyłącznikom nadprądowym / 52

12.3. Wymagania stawiane rozłącznikom / 53

13. Lokalizacja PWP / 54

13.1. Możliwe – zalecane miejsca instalacji aparatu wykonawczego PWP / 55

14. Metodyka konstruowania PWP / 57

14.1. Wymagania przepisów oraz teorii i techniki niezawodności zasilania i bezpieczeństwa elektrycznego / 57

14.2. Przykładowe rozwiązania układów PWP / 60

15. Zakres dokumentacji projektowej PWP / 66

16. Uzgadnianie dokumentacji projektowej PWP z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. / 69

17. Badania odbiorcze i próby funkcjonalne działania PWP / 71

17.1. Przegląd techniczny przeciwpożarowego wyłącznika prądu / 71

17.2. Badanie ochrony przeciwporażeniowej / 75

17.3. Badanie akumulatorów zasilaczy UZS / 79

18. Dokumentacja powykonawcza / 82

19. Odbiory PWP realizowane przez PSP / 84

19.1. Na co zwracać szczególną uwagę podczas czynności odbiorczych PWP w obiektach budowlanych / 84

19.2. Czynności odbiorowe PWP / 85

19.3. Dokumenty dopuszczające na poszczególne elementy PWP. Informacje dla funkcjonariuszy PSP i osób prowadzących czynności kontrolno-rozpoznawcze / 86

20. Przykładowe projekty PWP / 87

20.1. Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu hali produkcyjnej zgodny z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01 / 87

20.2. Projekt zasilania przemysłowej stacji transformatorowej z funkcją PWP na SN / 96

Załączniki / 108
Załącznik 1. Ochrona sprzętu i urządzeń elektrycznych przez obudowy. Kodowanie barwami elementów manipulacyjnych / 108

Załącznik 2. Tabele pomocnicze do oceny skuteczności samoczynnego wyłączenia / 114

Załącznik 3. Tabele rezystancji i reaktancji transformatorów linii napowietrznych i kabli (wybranych) / 126

Literatura / 132

Dodatek 1.  Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR) / 135

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 68,00 zł (netto: 64,76 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Poradnik dla dozoru i elektromonterów zdających egzamin kwalifikacyjny URE Grupy G1.

Poradnik dla dozoru i elektromonterów zdających egzamin kwalifikacyjny URE Grupy G1.
Poradnik dla dozoru i elektromonterów zdających egzamin kwalifikacyjny URE Grupy G1.

Poradnik dla dozoru i elektromonterów zdających egzamin kwalifikacyjny URE Grupy G1

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 39,90 zł (netto: 38,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz

Aerodynamika napowietrznych linii elektroenergetycznych z uwzględnieniem innych wpływów środowiskowych.

Aerodynamika napowietrznych linii elektroenergetycznych z uwzględnieniem innych wpływów środowiskowych.
Aerodynamika napowietrznych linii elektroenergetycznych z uwzględnieniem innych wpływów środowiskowych.

Aerodynamika napowietrznych linii elektroenergetycznych z uwzględnieniem innych wpływów środowiskowych

Dostępność: brak towaru

Cena: 48,00 zł (netto: 45,71 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych
Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych

Automatyka zabezpieczeniowa od stulecia jest związana z urządzeniami elektroenergetycznymi.
Podstawowym bowiem warunkiem zapewnienia ich właściwej pracy jest ochrona przed skutkami awarii.

Oto drugie wydanie książki zawierającej całokształt wiedzy o automatyce zabezpieczeniowej stosowanej zarówno w wypadku poszczególnych elementów, jak i złożonych układów systemu elektroenergetycznego. Oprócz wiadomości podstawowych dotyczących zjawisk zakłóceniowych oraz głównych kryteriów ich wykrywania przedstawiono w niej klasyczną technikę analogową, a co ważniejsze - nowoczesną technikę cyfrową. Nie pominięto także tematyki związanej z rejestracją zakłóceń oraz automatyczną lokalizacją miejsca zwarcia w liniach elektroenergetycznych.


Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 84,00 zł (netto: 80,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Bilans energetyczny budynku plusenergetycznego. INPE 58

Bilans energetyczny budynku plusenergetycznego. INPE 58
Bilans energetyczny budynku plusenergetycznego. INPE 58

Prawie 40% Polaków mieszka w domach jednorodzinnych lub segmentach budynków szerego-
wych. Ponad 70% tych budynków nie spełnia aktualnych wymagań co do efektywności ener-
getycznej. Nie lepiej jest z  wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, a  także z  budynkami
użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, biurowce itp.). Koszty zużywanej energii, zwłaszcza
na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej z roku na rok coraz bardziej będą ważyły
w kosztach utrzymania mieszkania bądź budynku.
Prawo budowlane już wymusza coraz wyższy poziom efektywności energetycznej budynków,
które będą budowane w najbliższych kilku latach. A rosnące ceny energii wymuszą moderni-
zację energetyczną budynków istniejących. Musi ona polegać nie tylko na coraz wyższych stan-
dardach izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych (ścian, dachów i okien), ale również na
odzysku energii, wcześniej traconej z powietrzem wentylacyjnym czy wodą szarą (zob. s. 18).
Kolejnym krokiem jest wyposażenie budynku we własne źródła energii odnawialnej (panele fo-
towoltaiczne, pompy ciepła) i ew. inne zespoły prądotwórcze. Pokonując kolejne szczeble tworzy
się budynek pasywny, którego roczny bilans energii wykazuje coraz niższe jej zużycie. Własne
źródła pozwalają zrównać energię wytwarzaną z energią zużywaną, co daje zerowy bilans roczny
i tym samym – budynek zeroenergetyczny. Kolejny szczebel tej drabiny to budynek plusener-
getyczny, w  którym roczna produkcja energii przewyższa jej roczne zużycie. Niniejszy zeszyt
przedstawia procedurę opracowywania takiego bilansu i jego uwarunkowania.
W  kilku nieodległych krajach od ćwierć wieku stawia się osiedla domów pasywnych, niemal
zeroenergetycznych, a od 10 lat – prototypowe budynki plusenergetyczne. To, co dziś niektó-
rym wydaje się mrzonką, w niedalekiej przyszłości zapewne stanie się ekonomicznie wymuszoną
koniecznością.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 28,00 zł (netto: 26,67 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Czynniki chłodnicze i nośniki energii

Czynniki chłodnicze i nośniki energii
Czynniki chłodnicze i nośniki energii
W pracy zawarto różne sposoby podziału nośników energii, zwrócono uwagę na ich wpływ na środowisko naturalne, a szczególnie na aktualnie wykorzystywane nośniki energii oraz nowe będące zamiennikami dla...

Dostępność: brak towaru

Cena: 25,00 zł (netto: 23,81 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych.

Diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych.
Diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych.

Diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych

W książce omówiono podstawy teoretyczne procesów przemian w strukturach wysokonapięciowych układów izolacyjnych w warunkach narażeń eksploatacyjnych oraz aspekty techniczne metod badań urządzeń elektroenergetycznych. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów i inżynierów elektroenergetyków

Dostępność: brak towaru

Cena: 41,00 zł (netto: 39,05 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Doskonalenie pierwotnych i wtórnych metod redukcji tlen azotu

Doskonalenie pierwotnych i wtórnych metod redukcji tlen azotu
Doskonalenie pierwotnych i wtórnych metod redukcji tlen azotu

Doskonalenie pierwotnych i wtórnych metod redukcji tlenków azotu. 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 33,60 zł (netto: 32,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Dynamika parowych kotłow energetycznych.

Dynamika parowych kotłow energetycznych.
Dynamika parowych kotłow energetycznych.

Wiesław Zima
Dynamika parowych kotłów energetycznych

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 28,00 zł (netto: 26,67 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Efektywne energetycznie układy pompowe.

Efektywne energetycznie układy pompowe.
Efektywne energetycznie układy pompowe.

W opracowaniu przedstawiono źródła strat energii w procesach transportu cieczy i konkretne przykłady nadmiernej energochłonności pompowania, zaczerpnięte zwłaszcza z przemysłu, energetyki i gospodarki komunalnej. Omówiono praktyczne sposoby wydatnego powiększenia efektywności energetycznej pompowania cieczy w różnych obszarach zastosowań, prowadzące do obniżenia zapotrzebowania na energię, co w konsekwencji zmniejsza emisję dwutlenku węgla, towarzyszącą spalaniu paliw kopalnych w procesach przetwarzania energii. Efektywność energetyczna procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych staje się „czwartym paliwem”, a pozyskanie jej zasobów jest znacznie tańsze i szybsze niż budowa nowych źródeł energii.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 39,00 zł (netto: 37,14 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych.

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych.
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych.

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych

Kierunki i tempo rozwoju elektroenergetyki zależą niewątpliwie od możliwości technicznych, ale również od przyjętej przez państwo polityki energetycznej. W Polsce już kilkanaście lat temu opracowano systemy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE), które zaowocowały spektakularnym rozwojem elektrowni i farm wiatrowych. Jeżeli potwierdzą się przewidywania Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, to w ciągu najbliższej dekady sumaryczna moc elektrowni wiatrowych przekroczy prognozowaną zdolność przyłączeniową systemu. Oznacza to, że problematyka współpracy farm i elektrowni wiatrowych z systemem elektroenergetycznym będzie nabierała coraz większego znaczenia.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 49,00 zł (netto: 46,67 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Elektroenergetyczne sieci terenowe. Wybrane zagadnienia

Elektroenergetyczne sieci terenowe. Wybrane zagadnienia
Elektroenergetyczne sieci terenowe. Wybrane zagadnienia

Monografia jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektrycznych studiujących na specjalnościach związanych z elektroenergetyką oraz inżynierów i techników zajmujących się sieciami dystrybucyjnymi. W opracowaniu omówiono wymagania stawiane sieciom terenowym, układy elektroenergetyczne tych sieci oraz zagadnienia związane z ich modernizacją i optymalizacją. Przedstawiono także nowoczesne metody analizy ekonomicznej sieci rozdzielczych i omówiono problemy współpracy sieci terenowych z rozproszonymi źródłami energii oraz tematykę prognozowania obciążeń stacji SN i nn.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 27,00 zł (netto: 25,71 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Elektroenergetyka

Elektroenergetyka
Elektroenergetyka

Książka kompleksowo obejmująca zbiór wiadomości na temat eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Ma charakter poradnika zawierającego wiele rad praktycznych, dla...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 94,50 zł (netto: 90,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Elektromechaniczne stany nieustalone źródeł rozproszonych pracujących w systemie elektroenergetycznym

Elektromechaniczne stany nieustalone źródeł rozproszonych pracujących w systemie elektroenergetycznym
Elektromechaniczne stany nieustalone źródeł rozproszonych pracujących w systemie elektroenergetycznym

Elektromechaniczne stany nieustalone źródeł rozproszonych pracujących w systemie elektroenergetycznym / Adrian Nocoń.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 31,50 zł (netto: 30,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe.

Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe.
Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe.

Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe

W książce jest przedstawiona analiza techniczna (termodynamiczna) i ekonomiczna układu energetycznego elektrowni i elektrociepłowni gazowo-parowych. Omówiona jest optymalizacja doboru takiego układu ze względu na wybraną funkcję.Książka skierowana do studentów i pracowników wydziałów elektrycznych i mechanicznych (kier. energetyka), inżynierów zajmujących się planowaniem, budową oraz eksploatacją elektrowni i elektrociepłowni, pracowników energetyki zawodowej, a także inwestorom elektrowni i elektrociepłowni gazowo-parowych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 89,00 zł (netto: 84,76 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe. WNT

Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe. WNT
Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe. WNT

Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe

W książce jest przedstawiona analiza techniczna (termodynamiczna) i ekonomiczna układu energetycznego elektrowni i elektrociepłowni gazowo-parowych. Omówiona jest optymalizacja doboru takiego układu ze względu na wybraną funkcję.

Osiągniecie wysokiej sprawności energetycznej , co prowadzi do zmniejszenia zużycia paliwa i kosztów eksploatacyjnych , ale z drugiej strony instalacja wysokosprawnych układów wymaga niemałych nakładów inwestycyjnych. W książce jest pokazane, jak stosować rachunek efektywności ekonomicznej w energetyce.

Kryterium ekonomiczne, tzn. kryterium maksymalizacji zysku z tworzenia energii elektrycznej i ciepła jest nadrzędne dla kryterium termodynamicznego. To od analizy opłacalności ekonomicznej zależy podjęcie decyzji inwestycyjnych.

Książka skierowana do studentów i pracowników wydziałów elektrycznych i mechanicznych (kier. energetyka), inżynierów zajmujących się planowaniem, budową oraz eksploatacją elektrowni i elektrociepłowni, pracowników energetyki zawodowej, a także inwestorom elektrowni i elektrociepłowni gazowo-parowych

Dostępność: brak towaru

Cena: 50,00 zł (netto: 47,62 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl