Energetyka

Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego.

Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego.
Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego.

Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego jest syntezą dotychczasowych prac własnych autora, prac realizowanych w ramach projektów badawczych i kooperacji z partnerami przemysłowymi.

W dysertacji poruszono problemy przepływu spalin z uwzględnieniem odzysku niskotemperaturowego ciepła odpadowego, hydrotransportu, czyli procesu usuwania produktów spalania – żużla i popiołu, oraz niestabilności przepływu czynnika w parowniku kotła. Każdemu z nich poświęcono osobny rozdział, w którym przedstawiono matematyczny opis zagadnienia sprawdzony następnie na modelu fizycznym, a także propozycje jego wykorzystania na przykładzie wybranego obiektu rzeczywistego.

Opisane w książce procesy są ważne ze względów zarówno poznawczych, jak i naukowych z powodu ich wpływu na sprawność nie tylko samego kotła, lecz także całego obiegu cieplnego siłowni.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

24,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 22,86 zł

EGZ.

Harmoniczne w systemach elektroenergetycznych.

Harmoniczne w systemach elektroenergetycznych.
Harmoniczne w systemach elektroenergetycznych.

Zagadnienia dotyczące problematyki jakości energii elektrycznej, ze względu na jej duże znaczenie dla odbiorców energii elektrycznej są przedmiotem zainteresowania naukowców od wielu lat. Jest wiele książek i artykułów dotyczących tej tematyki. Zatem dogłębne przestudiowanie zagadnienia wymaga wiele czasu. Podczas zajęć dydaktycznych, które mają ograniczoną liczbę godzin studenci nie mają szansy na dogłębne przestudiowanie literatury tematu. Przekazywana przez prowadzącego wiedza powinna zatem być zebrana, przeanalizowania i uporządkowana pod kątem prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Prezentowany preskrypt jest przeznaczony dla studentów studiów II stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej na kierunku Elektrotechnika, uczestniczących w przedmiocie „Harmoniczne w SEE”. Omówiono w nim w sposób zwięzły i prosty zagadnienia dotyczące wpływu harmonicznych na pracę systemów elektroenergetycznych (SEE), które są powiązane z JEE. Zagadnienia opisane w opracowaniu zostały wybrane przez autorów pod kątem prowadzenia zajęć dydaktycznych. Tekst zasługujący na szczególną uwagę został oznaczony podkreśleniem lub pogrubieniem. Analizy matematyczne dotyczące harmonicznych w SEE ograniczono do minimum. Przyjęta kolejność rozdziałów jest zgodna z kolejnością zagadnień omawianych podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

19,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 18,10 zł

EGZ.

Wybrane zagadnienia z eksploatacji kotłów energetycznych.

Wybrane zagadnienia z eksploatacji kotłów energetycznych.
Wybrane zagadnienia z eksploatacji kotłów energetycznych.

Wybrane zagadnienia z eksploatacji kotłów energetycznych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

89,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 84,76 zł

EGZ.

Identyfikacja nieustalonych stanów cieplno-wytrzymałościowych oraz warunków brzegowych na powierzchniach wewnętrznych ciśnieniowych elementów kotłów.

Identyfikacja nieustalonych stanów cieplno-wytrzymałościowych oraz warunków brzegowych na powierzchniach wewnętrznych ciśnieniowych elementów kotłów.
Identyfikacja nieustalonych stanów cieplno-wytrzymałościowych oraz warunków brzegowych na powierzchniach wewnętrznych ciśnieniowych elementów kotłów.

Identyfikacja nieustalonych stanów cieplno-wytrzymałościowych oraz warunków brzegowych na powierzchniach wewnętrznych ciśnieniowych elementów kotłów.

Dostępność: brak towaru

Cena:

36,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 34,29 zł

Materiały szkoleniowe Gr.3 dlaosób dozoru i eksploatacji

Materiały szkoleniowe Gr.3 dlaosób dozoru i eksploatacji
Materiały szkoleniowe Gr.3 dlaosób dozoru i eksploatacji

Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji Grupa III Przepisy energetyczne

Dostępność: brak towaru

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

Vademecum Metodyka projektowania oraz odbiorów przeciwpożarowego wyłącznika prądu wyd.2. 2023

Vademecum Metodyka projektowania oraz odbiorów przeciwpożarowego wyłącznika prądu wyd.2. 2023
Vademecum Metodyka projektowania oraz odbiorów przeciwpożarowego wyłącznika prądu wyd.2. 2023

Obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu odcinającego dopływ energii elektrycznej do odbiorników powszechnego użytku w strefach pożarowych o kubaturze większej od 1000 m3 oraz strefach zagrożonych wybuchem nie wprowadził żadnych wytycznych w zakresie metodyki projektowania tego urządzenia. Wraz z upływem czasu urządzenie to zostało nazwane urządzeniem przeciwpożarowym, co spowodowało dużo zamieszania i brak zrozumienia w środowi­sku elektryków oraz pożarników. Próba wprowadzania zmiany nazwy tego urządzenia na Wyłącznik Bezpieczeństwa Elektrycznego nie spotkała się z akceptacją twórców kolejnych modyfikacji Roz­porządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Mimo to Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu pozostaje, bez względu na różną interpretację, urządzeniem elektrycznym i tak powinien być traktowany. Jedyna jego funkcja ogranicza się do umożliwienia łatwego, a zarazem bezpiecznego wyłączenia zasilania w energię elek­tryczną budynku objętego pożarem na polecenie dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej po dokonanym rozpoznaniu i podjęciu decyzji o rozmieszczeniu dysponowanych sił w celu rozpoczęcia ewakuacji ludzi oraz gaszenia pożaru. Nazwanie tego urządzenia elektrycznego urządzeniem przeciwpożaro­wym spowodowało zakwalifikowanie zestawu tworzącego Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 roku poz. 1966) do grupy 10 (stałe urządzenia prze­ciwpożarowe) oraz objęcie krajowym systemem „1” oceny i weryfikacji oceny stałości właściwości użytkowych. Przez następne cztery lata termin obowiązywania tego rozporządzenia był zmieniany i ostatecznie wyznaczony na dzień 1 stycznia 2021 roku. Mimo to pierwsza firma uzyskała certyfikat stałości właściwości użytkowych dopiero 23 marca 2022 roku, wydany przez CNBOP-PIB w Józe­fowie k. Otwocka.

Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o wyrobach budowalnych wyroby budowlane mogą być stosowane w budownictwie, jeżeli spełniają wymogi formalne określone w art. 5 (w tym ujęte są wy­roby w systemie krajowym objęte krajowym certyfikatem stałości właściwości użytkowych). Jednak w przypadku wyrobu budowlanego, jakim jest PWP, nie jest to jedyna i wyłączna forma dopuszcze­nia. Z uwagi na to, że elementy PWP są projektowane każdorazowo pod konkretny obiekt, wówczas doskonałą alternatywą jest tryb dopuszczenia do jednostkowego zastosowania opisany w art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1213).

Niezależnie od tego, którą drogą pójdzie projektant, to w obu przypadkach musi opracować doku­mentację projektową, w której zawrze wszystkie istotne parametry projektowanych urządzeń (tzn.: prądy znamionowe, odporność zwarciową projektowanych urządzeń, nastawy zabezpieczeń, wyma­gania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, sposób sterowania PWP itp.). Informacje zawarte w tej dokumentacji są niezwykle istotne, gdyż nierzadko stanowią one specyfikację techniczną do przetargu. Na podstawie tej dokumentacji będzie można:

1) wystawić dokument w trybie dopuszczenia do jednostkowego, co po spełnieniu wymogów określonych w art. 10, w związku z art. 5 ust. 1 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 roku poz. 1213) sprowadza się do wypełnienia podstawowymi danymi dokumentu, którego wzór prezentujemy w pkt 19 niniejszych wytycznych i jego zatwierdzenia przez projektanta instalacji elektrycznych obiektu budowlanego oraz dołączenia opracowanego projektu wraz z oświadczeniem prefabrykatora o zgodności wyrobu z dokumentacją techniczną i przepisami. Taka dokumentacja może posłużyć do wykonania PWP przez dowolną firmę zajmującą się prefabrykacją rozdzielnic elektrycznych;

2) wysłać do firmy (posiadającej certyfikat na zestaw) całą dokumentację na PWP, na podstawie której zostanie wykonany indywidualny zestaw PWP i przesłany Krajowy Certyfikat Stałości Wła­ściwości Użytkowych wraz z Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych – to rozwiązanie może dostarczyć tylko i wyłącznie firma posiadająca Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych na zestaw tworzący PWP. Należy przy tym pamiętać, że na tym nie kończy się proces projektowania oraz odpowiedzialności projektanta w przeciwieństwie do odpowiedzialności producenta certyfiko­wanego wyrobu. Należy podkreślić, że w każdym momencie tworzenia dokumentacji projektowej lub etapu inwestycji, na którym dokonywany jest wybór rozwiązania, jest możliwe przejście z jednego rozwiązania na drugie i odwrotnie. Uzyskanie przez producenta Krajowej Oceny Technicznej oraz Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych nie zwalnia projektanta z odpowiedzialności z uwagi na to, że PWP nie jest urządzeniem powtarzalnym, a zamówienie prefabrykowanego wyrobu nie kończy procesu projektowania.

Biorąc pod uwagę brak wiedzy oraz wytycznych dotyczących metodyki projektowania PWP, przy­gotowaliśmy publikację w formie miniporadnika, przeznaczoną dla projektantów, rzeczoznawców funkcjonariuszy pionu prewencji PSP oraz inspektorów nadzoru, a także inwestorów. Mamy nadzieję, że dzięki materiałowi zawartemu w publikacji projektowanie oraz dopuszczanie PWP do eksploatacji stanie się proste i znikną piętrzące się problemy.

 

W imieniu zespołu autorskiego

Julian Wiatr

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

68,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 64,76 zł

EGZ.

Projektowanie komputerowe i systemy informacji przestrzennej dla elektroenergetyków ‒ laboratorium.

Projektowanie komputerowe i systemy informacji przestrzennej dla elektroenergetyków ‒ laboratorium.
Projektowanie komputerowe i systemy informacji przestrzennej dla elektroenergetyków ‒ laboratorium.

Preskrypt – publikacja na prawach rękopisu

Laboratorium przedmiotu „Projektowanie komputerowe i systemy informacji przestrzennej” prowadzone na semestrze 7 Wydziału Elektrycznego jest praktycznym wprowadzeniem do zagadnień projektowania wspomaganego komputerowo oraz systemów informacji przestrzennej. Celem laboratorium jest zapoznanie studentów z podstawami systemów graficznych (edytorów - otwartych systemów CAD), z elementarnymi wiadomościami z zakresu baz danych i ich współpracy z edytorami graficznymi oraz z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi Systemów Informacji Przestrzennej.
 
W laboratorium uwypuklone są zagadnienia informatyczne, gdyż szczegółową wiedzę z dziedziny energetyki studenci uzyskują w ramach innych przedmiotów. Niniejszy preskrypt może też być przydatny dla laboratorium z przedmiotu „Interakcja pojazdu elektrycznego z systemem elektroenergetycznym”.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

18,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 17,14 zł

EGZ.

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. wyd 15

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. wyd 15
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. wyd 15

W książce omówiono zasady działania, rodzaje zagrożeń i sposoby ochrony ludzi i urządzeń elektroenergetycznych przy ich obsłudze, w tym oddziaływanie pól elektromagnetycznych, ochrona przed szkodliwym promieniowaniem i zagrożenia związane z występowaniem elektryczności statycznej.

Omówiono również podstawy ochrony przeciwprzepięciowej i zasady stosowania urządzeń elektrycznych w warunkach zagrożenia wybuchowego.

Zagadnienia bezpieczeństwa eksploatacji zostały przedstawione w aspekcie obowiązujących norm i przepisów przy uwzględnieniu europejskiego systemu certyfikacji i dyrektyw.

Książka przeznaczona jest dla pracowników służby BHP, jak również dla osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru).

WYDANIE zawiera dodatkowe informacje na temat badań i pomiarów eksploatacyjnych niektórych urządzeń elektroenergetycznych (transformatory, linie kablowe, urządzenia napędowe, spawarki, urządzenia prostownikowe i akumulatorowe).

Książka została wzbogacona o pytania kontrolne wraz z odpowiedziami.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

68,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 64,76 zł

egz.

Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych i instalacjach elektrycznych niskiego napięcia oraz ocena stanu technicznego.

Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych i instalacjach elektrycznych niskiego napięcia oraz ocena stanu technicznego.
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych i instalacjach elektrycznych niskiego napięcia oraz ocena stanu technicznego.

Projektowanie instalacji elektrycznych jest procesem wymagającym dobrej znajomości obliczania prądów zwarciowych, doboru przewodów oraz zasad projektowania ochrony przeciwporażeniowej. Niejednokrotnie konieczna jest znajomość zasad oceny stanu technicznego eksploatowanej instalacji, która jest niezbędna przy projektowanej rozbudowie instalacji znajdującej się już w eksploatacji. Pomimo że znajomość przepisów techniczno-prawnych jest elementem niezbędnym, to stanowi jedynie pomoc w procesie projektowania. Doświadczenie wyniesione z codziennej pracy wykazuje duże braki w zakresie wiedzy technicznej oraz niewłaściwą interpretację przepisów techniczno-prawnych wśród młodej kadry technicznej. Wprowadzenie w Polsce w lipcu 2017 roku wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 nazywanego Construction Products Regulation, w skrócie CPR, pomimo upływu czasu w praktyce nadal jest błędnie interpretowane. Powodem jest nieznajomość środowiska pożarowego oraz wymagań w zakresie zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Wychodząc naprzeciw problemom spotykanym w praktyce, redakcja „elektro.info” postanowiła przygotować publikację poświęconą metodyce projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz badania stanu technicznego w sieciach elektroenergetycznych i instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, w formie podręcznego poradnika umożliwiającego korzystanie w każdych warunkach.

Na początku książki zostały opisane podstawowe zasady projektowania ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych oraz instalacjach elektrycznych niskiego napięcia z uwzględnieniem specyfiki dostępnych źródeł zasilania. Następnie omówiono podstawowe zasady badania stanu technicznego instalacji elektrycznych niskiego napięcia. W celu ułatwienia korzystania z publikacji na końcu zasadniczej części książki zostały zamieszczone załączniki, w których podano wymagania dotyczące ochrony urządzeń elektrycznych przez obudowy, parametry zwarciowe transformatorów, linii napowietrznych i kablowych oraz tabele pomocnicze do oceny skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania podczas zwarć. Książka stanowi wyciąg z szóstego wydania „Poradnika Projektanta Elektryka” autorstwa Juliana Wiatra i Marcina Orzechowskiego, wydanego przez Grupę MEDIUM w 2021 roku, i jest przeznaczona dla projektantów, inspektorów nadzoru, ochrony przeciwpożarowej oraz osób wykonujących badania stanu technicznego instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

 Julian Wiatr

 

Spis treści

OD AUTORA / 7

1. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA / 9
1.1. Działanie prądów na organizmy żywe / 9
1.2. Ochrona przeciwporażeniowa przy napięciu U ≤ 1 kV / 18
1.2.1. Ochrona podstawowa / 22
1.2.2. Ochrona przy uszkodzeniu / 23
1.2.2.1. Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w układach TN / 23
1.2.2.2. Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w układach TT / 29
1.2.2.3. Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w układach IT / 30
1.2.3. Wyłącznik różnicowoprądowy / 45
1.2.4. Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia / 50
1.2.5. Przewody PEN i PE w liniach elektroenergetycznych niskiego napięcia / 53
1.2.6. Uziemienia w sieciach TN i TT / 54
1.2.7. Punkty neutralne sieci niskiego napięcia łączone z uziomami stacji zasilających / 76
1.2.8. Połączenia wyrównawcze ochronne / 84
1.2.9. Zasilanie urządzeń w strefach nieobjętych połączeniami wyrównawczymi / 93
1.3. Ochrona przeciwporażeniowa przy zasilaniu z zespołu prądotwórczego (ZP / 96
1.4. Ochrona przeciwporażeniowa w układach zasilania gwarantowanego UPS / 105
1.5. Ochrona przeciwporażeniowa w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym (zagadnienia wybrane) / 113
1.5.1. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach kąpielowych oraz baseny pływackie i inne / 113
1.5.2. Ochrona przeciwporażeniowa w obiektach szpitalnych / 119
1.5.2.1. Pomieszczenia użytkowane medycznie / 120
1.5.2.2. Koncepcja ochrony przeciwporażeniowej / 121
1.5.2.3. Układ IT / 122
1.5.2.4. Elektryczność statyczna / 126
1.5.2.5. Ochrona przeciwprzepięciowa / 127
1.5.2.6. Pola elektromagnetyczne (PEM) / 128
1.5.3. Uproszczony projekt zasilania transformatorów elektromedycznych bloku operacyjnego szpitala / 132
1.5.4. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach fotowoltaicznych / 140
1.5.5. Zasilanie terenu budowy i rozbiórki / 147

2. BADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA / 156
2.1. Rodzaje i terminy badań / 156
2.1.1. Wymagania określone w normie PN-HD 60364-6 / 157
2.1.2. Wymagania odnośnie dokładności pomiarów / 161
2.1.3. Prawna kontrola metrologiczna / 165
2.1.4. Kontrola stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia / 167
2.1.5. Częstość wykonywania okresowych badań na terenach budowy / 168
2.2. Próba ciągłości połączeń / 169
2.3. Pomiary rezystancji izolacji / 170
2.4. Badanie samoczynnego wyłączenia w instalacjach / 175
2.4.1. Badanie samoczynnego wyłączenia zwarcia w instalacjach
z zabezpieczeniami zwarciowymi bez wyłączników różnicowoprądowych / 179
2.5. Ogólne warunki wykonywania badań instalacji z wyłącznikami różnicowoprądowymi / 182
2.6. Pomiar prądów upływowych w instalacji elektrycznej / 187
2.7. Pomiary rezystancji podłogi i ścian / 187
2.8. Spadek napięcia / 189
2.9. Pomiar rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu / 190
2.10. Badania zespołów prądotwórczych (ZP) / 195
2.11. Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych dla transformatorów elektroenergetycznych / 204
2.12. Pomiary eksploatacyjne baterii kondensatorów statycznych w układach kompensacji mocy biernej o napięciu znamionowym do 1 kV / 210
2.13. Pomiary eksploatacyjne urządzeń napędowych o napięciu znamionowym do 1 kV / 213
2.14. Badanie ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach zasilanych przez UPS / 215
2.15. Badanie i pomiary baterii akumulatorów / 218
2.16. Wybrane pomiary kabli elektroenergetycznych / 223
2.17. Zmiany wymagań wprowadzone przez normę PN-HD 60364-6:2019-12 / 226
2.18. Konserwacja i sprawdzanie LPS / 228
2.19. Sprawdzanie natężenia i rodzaju oświetlenia w pomieszczeniach / 233

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 1 Ochrona sprzętu i urządzeń elektrycznych przez obudowy. Kodowanie barwami elementów manipulacyjnych / 237

ZAŁĄCZNIK 2 Tabele pomocnicze do oceny skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania / 244

ZAŁĄCZNIK 3 Tabele rezystancji i reaktancji transformatorów, linii napowietrznych i kabli (wybranych) / 256

LITERATURA / 263

DODATKI

DODATEK 1 Podstawy teorii pożaru / 269
D.1.1. Opis środowiska pożarowego / 269
D.1.2. Krzywe symulujące przebieg pożaru / 274
D.1.3. Właściwości palne materiałów i ich wpływ na dynamikę rozwoju pożaru / 283
D.1.4. Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru / 284

DODATEK 2 Zasilanie budynków w energię elektryczną w czasie pożaru / 289
D.2.1. Zasilanie urządzeń ppoż. w budynku zasilanym z sieci o układzie zasilania TT / 322
D.2.2. Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej w energię elektryczną z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01 jako dopuszczenie jednostkowe / 329
D.2.3. Uproszczony projekt zasilania rozdzielnicy zasilającej urządzenia ppoż.
w budynku zasilanym z sieci elektroenergetycznej o układzie zasilania TT / 350

DODATEK 3 Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR) / 359
D.3.1. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych / 359

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

89,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 84,76 zł

EGZ.

Modernizacja kotłów energetycznych

Modernizacja kotłów energetycznych
Modernizacja kotłów energetycznych

W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące modernizacji kotłów energetycznych. Szczególny nacisk położono na działania związane z:
poprawą jakości kotła
obniżeniem emisji szkodliwych substancji
przystosowaniem kotłów do spalania innego paliwa
zmniejszeniem awaryjności i przedłużeniem czasu eksploatacji części ciśnieniowej kotła
zmianą wydajności oraz zwiększeniem zakresu dopuszczalnych zmian obciążeń

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

69,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 65,71 zł

EGZ.

Zwarcia w systemach elektroenergetycznych wyd. 4 uaktualnione

Zwarcia w systemach elektroenergetycznych wyd. 4 uaktualnione
Zwarcia w systemach elektroenergetycznych wyd. 4 uaktualnione

Zwarcia w systemach elektroenergetycznych

Wydawnictwo PWN ma zaszczyt przedstawić najnowsze, czwarte uaktualnione i rozszerzone wydanie uznanej książki z dziedziny elektrotechniki: Zwarcia w systemach elektroenergetycznych.
Książka ta traktuje o zagrożeniach i przeciwdziałaniach zakłóceniom jakimi są zwarcia w sieciach elektroenergetycznych. Potrzeba przedstawienia Czytelnikom zupełnie nowego, zaktualizowanego i rozszerzonego wydania wynika z faktu coraz szerszego wprowadzania odnawialnych źródeł energii, zmiany międzynarodowej normy zwarciowej oraz rozwoju narzędzi obliczeniowych (programy komputerowe obliczeniowe i symulacyjne).
W książce Zwarcia w systemach elektroenergetycznych Czytelnik znajdzie informacje przykładowo na temat: charakterystyk przebiegów zwarciowych, zwarć w sieciach z uziemionym i nieuziemionym bezpośrednio punktem neutralnym, metod ograniczania prądów zwarcia, zmian w normie zwarciowej, uwzględniania w obliczeniach zwarciowych odnawialnych źródeł energii, przykładów obliczeń zwarciowych i komputerowych symulacji przebiegów zwarciowych.
Autorami książki "Zwarcia w systemach elektroenergetycznych" są wybitni przedstawiciele nauk technicznych, jednocześnie uznani wykładowcy akademiccy - prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, prof. dr hab. inż. Jan Machowski, dr hab. inż. Paweł Pijarski Prof. Uczelni oraz dr hab. inż. Adam Smolarczyk.
Publikację kierujemy do studentów studiów technicznych kierunków Elektrotechnika i Energetyka specjalizujących się w Elektroenergetyce. Książka będzie również pomocna w pracy specjalistom zajmującym się analizą zwarć w projektowaniu, rozwoju i eksploatacji sieci elektroenergetycznych wszystkich poziomów napięć, a także inżynierom i wszystkim zainteresowanym tą tematyką.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

109,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 103,81 zł

egz.

-Rezerwowe i bezprzewodowe zasilanie w energię elektryczną. PDF

-Rezerwowe i bezprzewodowe zasilanie w energię elektryczną. PDF
-Rezerwowe i bezprzewodowe zasilanie w energię elektryczną. PDF

Jeśli w domu zgaśnie światło, albo nie możemy w TV obejrzeć meczu z powodu przerwy w zasilaniu jesteśmy niezadowoleni. A przecież to jest uciążliwość lub strata naprawdę niewielka. Bywają większe. A gdzie? Otóż mało kto z nas będąc na wycieczce w lesie lub nad jeziorem i wybierając z telefonu kieszonkowego numer przyjaciela zastanawia się nad tym, w ilu miejscach musi być zapewnione zasilanie elektryczne, abyśmy mogli przeprowadzić rozmowę telefoniczną bez zakłóceń. Mało kto podchodząc do bankomatu niemal w dowolnym punkcie świata i wkładając plastikową "płytkę" zastanawia się w ilu miejscach musi być zapewnione zasilanie elektryczne, abyśmy mogli sprawdzić stan naszego konta bankowego, opłacić rachunek, wypłacić gotówkę. Nie zastanawiamy się nad tym, co by było, gdyby w trakcie wykonywanej przez nas transakcji nagle wystąpiła gdzieś przerwa w zasilaniu i z tego powodu stracilibyśmy nasze pieniądze... Są więc miejsca, gdzie nawet krótkotrwała przerwa w zasilaniu może spowodować ogromne straty. W instytucjach finansowych (banki, giełdy), w telekomunikacji i w wielu innych miejscach przerwa w zasilaniu może spowodować straty rzędu dziesiątków lub setek tysięcy Euro na minutę, a niekiedy jeszcze więcej. W książce podjęto próbę zebrania i omówienia różnych urządzeń, rozwiązań i układów rezerwowego i bezprzerwowego zasilania w energię elektryczną. Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona elektryków i nie tylko. Mogą z niej korzystać służby elektroenergetyczne inwestorów, projektanci elektroenergetycznych układów zasilania, główni energetycy i pozostałe służby energetyczne prowadzące eksploatację układów zasilania, służby utrzymania ruchu elektrycznego w budynkach komercyjnych, a także stydenci wydziałów elektrycznych i uczniowie (absolwenci) techników o profilu elektrycznym"

Dostępność: brak towaru

Cena:

50,40 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 48,00 zł

Sieci elektroenergetyczne w obiektach przemysłowych. Wybrane zagadnienia.

Sieci elektroenergetyczne w obiektach przemysłowych. Wybrane zagadnienia.
Sieci elektroenergetyczne w obiektach przemysłowych. Wybrane zagadnienia.

Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów elektrycznych politechnik i wyższych szkół zawodowych studiujących na specjalności Elektrotechnika oraz grona inżynierów i techników elektryków zajmujących się projektowaniem sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia w obiektach przemysłowych. Omówiono w nim problematykę wyznaczania obciążeń elektroenergetycznych, metody obliczeń technicznych i ekonomicznych oraz niezawodnościowych sieci przemysłowych. Przedstawiono analizę techniczną układów sieci przesyłowych oraz omówiono zagadnienia jakości energii i niezawodności zasilania obiektów przemysłowych.

Dostępność: brak towaru

Cena:

38,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 36,19 zł

Energetyczne aspekty procesów technologicznych - Wybrane zagadnienia aplikacyjne .

Energetyczne aspekty procesów technologicznych - Wybrane zagadnienia aplikacyjne .
Energetyczne aspekty procesów technologicznych - Wybrane zagadnienia aplikacyjne .

Z recenzji prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Gaski, Politechnika Śląska w Gliwicach: "Monografia reprezentuje bardzo wysoki poziom naukowy. […] Stanowi cenny wkład w rozwój  zaawansowanych metod badawczych w zakresie opracowania modeli matematycznych opisujących wy-brane zjawiska fizykochemiczne i ich utylitarnego zastosowania, co jednoznacznie potwierdza wybitne osiągnięcie naukowe podsumowujące wieloletnie badania Autora. Praca jest efektem trudnych i złożonych analiz wykorzystujących wiedzę z zakresu reologii, przemian fazowych oraz zagadnień związanych  z optymalizacją procesów technologicznych pod kątem minimalizacji nakładów energetycznych oraz ograniczenia ubytków masy przetwarzanego surowca."

Z recenzji prof. dr. hab. inż. Pawła Ocłonia, Politechnika Krakowska "
Praca stanowi rzetelne opracowanie przedstawiające zagadnienia związane z optymalizacją technologii w aspektach możliwości odzysku i wykorzystania energii w wybranych zakładach przetwórczych. […] Opisane prace badawcze i proponowane rozwiązania mogą stanowić podstawę do wprowadzenia zmian  w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Nowatorskim zagadnieniem […] jest opisanie wykorzystania  symulacji komputerowych oraz modeli, [których] zastosowanie umożliwi […] nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem pod kątem minimalizacji strat energii i przetwarzanego surowca, a maksymalizacji zysku – co nawiązuje bezpośrednio do jednego z obszarów (ekonomicznego) zrównoważonego rozwoju."

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

69,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 65,71 zł

EGZ.

Izolatory elektroenergetyczne.

Izolatory elektroenergetyczne.
Izolatory elektroenergetyczne.

Izolatory elektroenergetyczne.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

18,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 17,14 zł

EGZ.

Laboratoria elektryczne dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Laboratoria elektryczne dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
Laboratoria elektryczne dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Książka jest zbiorem piętnastu instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych. Instrukcje I-V dotyczą zagadnień z zakresu podstaw elektrotechniki, instrukcje VI-X obejmują zagadnienia z zakresu podstaw elektroniki, a instrukcje XI-XV wiążą się z badaniami podstawowych maszyn elektrycznych. Książka prezentuje podstawy  wiedzy teoretycznej i wskazówki praktyczne niezbędne do poprawnego przeprowadzenia pomiarów  w ramach zajęć laboratoryjnych z trzech przedmiotów: inżynierii elektrycznej, elektrotechniki i elektroniki oraz maszyn elektrycznych.  

Dostępność: brak towaru

Cena:

20,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 19,05 zł

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl