Fizyka

Wykłady z Fizyki. Bodzenta Jerzy. 2023

Wykłady z Fizyki. Bodzenta Jerzy. 2023
Wykłady z Fizyki. Bodzenta Jerzy. 2023

Książka jest trzecim wydaniem zapisu wykładów z fizyki, które od wielu lat prowadzę
dla studentów różnych kierunków studiów w Politechnice Śląskiej. Różnice w programach
powodują, że zestaw zagadnień opisanych w książce znacznie wykracza poza materiał
kursu fizyki dla konkretnego kierunku studiów.
Główną zmianą w stosunku do wydania drugiego jest opracowany od nowa rozdział
poświęcony cząstkom elementarnym i podstawom Modelu Standardowego. Uzupełniony
został opis zjawisk termoelektrycznych. Poprawiono zauważone błędy edytorskie.
W związku z różnym stopniem przygotowania słuchaczy wykładów, a prawdopodobnie
również Czytelników, starałem się, na ile jest to oczywiście możliwe, przekazać podstawowe
wiadomości z fizyki w sposób usystematyzowany, bez odwoływania się do wcześniej
zdobytej wiedzy. Na końcu Czytelnik znajdzie rozdział poświęcony przydatnym w korzystaniu
z podręcznika wiadomościom z matyki. Zakładam, że korzystający z książki mieli
wcześniej kontakt z fizyką, przynajmniej na poziomie podstawowym i znają matematykę
w zakresie szkoły średniej.
W książce znajdziecie Państwo wiadomości ze wszystkich podstawowych działów fizyki.
Moim celem było ich przedstawienie w formie możliwie skondensowanej, jednak bez
utraty logiki wyprowadzeń. Dlatego w większości przypadków starałem się wychodzić od
podstawowych praw i zasad, i przedstawiać tok rozumowania prowadzący do kolejnych
wniosków. Unikałem stwierdzeń: „jak powszechnie wiadomo”, „po prostych przekształceniach
otrzymujemy”, itp. Starałem się przedstawiać pełne wyprowadzenia większości
wzorów. Zrezygnowałem natomiast z odniesień do historii fizyki, opisywania przykładów
zastosowań praktycznych opisywanych zjawisk, czy przedstawiania rozwiązań wybranych
zadań. Moim zdaniem temu celowi służą wykłady i ćwiczenia. Podręcznik ma przede
wszystkim ułatwić przygotowanie się do zajęć i egzaminów i umożliwić szybkie znalezienie
potrzebnych definicji, praw i wzorów. Proszę jednak pamiętać, że podręcznik nie jest
pełnym kursem fizyki ogólnej. Brak w nim na przykład szerszego przedstawienia wiadomości
z optyki geometrycznej, opisu prądu elektrycznego w gazach i elektrolitach, itd. Są
to zagadnienia, które nie wchodzą w standardy kształcenia inżynierów w zakresie fizyki
i dlatego zostały pominięte. Nie oznacza to, że nie mogą się okazać przydatne. Część z nich
jest omawiana w ramach innych przedmiotów wykładanych na studiach technicznych.
Mam nadzieję, że książka spotka się z życzliwym przyjęciem Czytelników, a studentom
ułatwi „przebrnięcie” przez fizykę. Jeżeli książka ta przyczyni się do dostrzeżenia
przez studentów, że fizyka nie jest zbiorem oderwanych wzorów i regułek, ale nauką logiczną,
mającą zastosowanie do opisu otaczającego nas świata, to będę to uważał za
największy sukces.
Przygotowując trzecie, uzupełnione i poszerzone wydanie podręcznika korzystałem
z uwag przekazanych przez dotychczasowych Czytelników. Dotyczyły one tak błędów
edycyjnych, jak i fragmentów niejasnych lub wymagających uzupełnienia. Poprawiłem
również kilka dostrzeżonych błędów o charakterze merytorycznym. Chcę w tym miejscu
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do poprawienia poziomu merytorycznego
i edycyjnego książki. Jednocześnie proszę o przekazywanie wszelkich uwag dotyczących niniejszego
wydania. Na pewno w nie udało mi się również w nim uniknąć błędów. Wszelkie
uwagi proszę przekazywać pocztą elektroniczną na adres jerzy.bodzenta@polsl.pl. Podobnie
jak w przypadku poprzednich wydań, jeżeli będzie to konieczne, przygotuję erratę,
która będzie dostępna na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej. Uwagi Czytelników
są dla mnie niezmiernie cenne i za wszystkie z góry dziękuję.
Jerzy Bodzenta

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 59,00 zł (netto: 56,19 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Budowa, dynamika i nawigacja wybranych broni precyzyjnego rażenia.

Budowa, dynamika i nawigacja wybranych broni precyzyjnego rażenia.
Budowa, dynamika i nawigacja wybranych broni precyzyjnego rażenia.

ytuł: Budowa, dynamika i nawigacja wybranych broni precyzyjnego rażenia
Autor: Zbigniew Koruba, Jan W. Osiecki

ISBN 83-88906-17-8
Wydanie: Wyd. I.
Miejsce wydania: Kielce
Rok wydania: 2006
Miesiąc wydania: 5
Liczba stron: 384
Liczba arkuszy: 22.50
Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
Format: 16,5 x 23,5
Simple_ID: PDR_103

Dostępność: brak towaru

Cena: 11,00 zł (netto: 10,48 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Elementy fizyki ciała stałego

Elementy fizyki ciała stałego
Elementy fizyki ciała stałego

...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 36,00 zł (netto: 34,29 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Fizyka dla inżynierów cz.II. Fizyka współczesna w.4. WNT

Fizyka dla inżynierów cz.II. Fizyka współczesna w.4. WNT
Fizyka dla inżynierów cz.II. Fizyka współczesna w.4. WNT

W książce przedstawiono podstawowe wiadomości z fizyki atomowej, fizyki ciała stałego oraz

fizyki jądrowej.

Na całość pracy składają się dwie części (cz. I Fizyka klasyczna – J. Massalski, M. Massalska).

Książka jest przeznaczona dla inżynierów różnych specjalności oraz dla studentów wyższych uczelni technicznych.

Dostępność: brak towaru

Cena: 65,00 zł (netto: 61,90 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Fizyka krótki kurs.

Fizyka krótki kurs.
Fizyka krótki kurs.

Fizyka krótki kurs

Książka zawiera zwięzły wykład z:
mechaniki
ruchu drgającego i falowego
termodynamiki
elektromagnetyzmu
optyki
fizyki ciała stałego
fizyki atomu i jądra atomowego
fizyki plazmy oraz kosmologii

Na końcu każdego rozdziału zamieszczono zadania, ilustrujące praktyczne zastosowanie omawianej teorii.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 99,00 zł (netto: 94,29 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Kinetyka fizyczna

Kinetyka fizyczna
Kinetyka fizyczna

Ostatni tom zamykający znakomity kurs fizyki teoretycznej Landaua i Lifszyca, który nigdy dotąd nie był tłumaczony na język polski. Przedstawione tu zagadnienia dotyczą szeroko rozumianej teorii procesów zachodzących w układach termod...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 119,00 zł (netto: 113,33 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Mechanika płynów.Wybrane zagadnienia w ujeciu komputerowym

Mechanika płynów.Wybrane zagadnienia w ujeciu komputerowym
Mechanika płynów.Wybrane zagadnienia w ujeciu komputerowym

Książka ta, podobnie jak wydana wcześniej w tej serii” Termodynamika, zagadnienia praktyczne w ogrzewnictwie i klimatyzacji” jest syntetycznym przewodnikiem po zagadnieniach inżynierskich. Jej tematyka dotyczy wybranych zagadnień z mechaniki płynów. Książka stanowi zbiór około 50 przykładów typowych, praktycznych problemów spotykanych w inżynierii środowiska. W każdym z rozdziałów został zaprezentowany krótki opis teoretyczny, z wyjaśnieniem istoty zjawiska i podstawowych pojęć. Opis ma syntetyczną formę; z reguły nie podano w nim wyprowadzenia wzorów i przekształceń algebraicznych, formułując jedynie warunki wejściowe i przedstawiając końcowe postaci formuł obliczeniowych. Zwolniono także Czytelnika z trudu obliczania całek, podając uogólnione wyniki obliczeń (np. w przypadku parcia wywieranego na ściankę płaską i cylindryczną oraz w zagadnieniach wypływu cieczy i gazu).
Rozwiązanie zadań ma formę arkuszy kalkulacyjnych lub programów komputerowych, umożliwiających modyfikację danych liczbowych. Każdy z arkuszy może być rozbudowany przez odpowiednio przygotowanego Czytelnika i dostosowany do bardziej skomplikowanych obliczeń niż zaprezentowano w książce.
Podstawowym narzędziem obliczeniowym jest arkusz kalkulacyjny. Jedynie zagadnienia wymagające bardziej wyrafinowanych metod programowania rozwiązano przy pomocy programów komputerowych (PASCAL). Wykorzystanie procedur numerycznych pozwoliło rozwiązać wiele zagadnień bez niepotrzebnych uproszczeń. Użycie komputerowego wspomagania obliczeń pozwala na całkowite wyeliminowanie tablic i nomogramów. W skomputeryzowanych obliczeniach formuła Colebrooka-White’a przestaje być uciążliwa, w związku z czym może być zastosowana, np. do obliczenia kanałów otwartych w miejsce, mniej dokładnej, metody Manninga.
Książka jest przeznaczona w głównej mierze dla inżynierów zajmujących się projektowaniem systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych oraz dla studentów Wydziałów Inżynierii Środowiska uczelni technicznych. Zawiera także pewne elementy wiedzy niezbędnej w hydrologii. Wybór zagadnień jest subiektywnie uwarunkowany przez autora. Niektóre zagadnienia mechaniki płynów, jako mające mniejsze znaczenie w inżynierii środowiska, pominięto. Należą do nich, np. uderzenie hydrauliczne, stateczność ciała zanurzonego w cieczy, teoria pola, itp. Zagadnienia te szeroko omówiono w specjalistycznej literaturze.
Czytelnik powinien mieć przygotowanie matematyczne na poziomie szkoły wyższej. W formie graficznej przykładów przyjęto konwencję oznaczania pola danych kolorem białym. Bloki zacienione są wypełniane wielkościami wyliczonymi w programie.
Autor składa podziękowanie Recenzentowi, Panu dr. inż. Marianowi Rubikowi za cenne sugestie merytoryczne, językowe i redakcyjne, wykorzystane przy pisaniu książki.

SPIS TREŚCI:

Przedmowa
SPIS PRZYKŁADÓW
1. PODSTAWOWE POJĘCIA I WIELKOŚCI ORAZ JEDNOSTKI MIAR
1.1. Podstawowe pojęcia mechaniki płynów
1.2. Podstawowe parametry stanu układu
1.3. Praca, energia, ciepło, cieplno-energetyczne parametry stanu układu
1.4. Właściwości fizyczne płynów
2. STATYKA PŁYNÓW
2.1. Ciśnienie hydrostatyczne
2.2. Manometry cieczowe
2.3. Parcie cieczy na ściankę płaską i zakrzywioną
3. RÓWNANIA RUCHU PŁYNU
3.1. Równanie ciągłości
3.2. Równania Naviera-Stokesa i ich szczególne przypadki
3.3. Równanie Bernoulliego 3.4. Topologia układów hydraulicznych
3.5. Straty ciśnienia przy przepływie płynów
3.6. Współczynnik oporów liniowych w ruchu laminarnym i burzliwym
4. PRZEPŁYW CIECZY
4.1. Równanie Bernoulliego w przypadku ustalonego przepływu cieczy 4.2. Wybrane przykłady obliczeń hydraulicznych rurociągów transportu cieczy pod ciśnieniem 4.2.1. Sieć wodociągowa 4.2.2. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej 4.2.3. Sieć ciepłownicza 4.2.4. Instalacja centralnego ogrzewania (obliczenia z uwzględnieniem ciśnienia czynnego) 4.2.5. Instalacja chłodzenia 4.2.6. Nieizotermiczny przepływ cieczy 4.3. Dobór pomp w układach ciśnieniowego transportu cieczy 4.4. Przepływ cieczy w przewodach bezciśnieniowych 4.4.1. Obliczenia hydrauliczne przewodów bezciśnieniowych za pomocą wzoru Darcy-Weisbacha i Colebrooka-White’a 4.4.2. Obliczenia hydrauliczne przewodów bezciśnieniowych za pomocą wzoru Manninga 4.4.3. Minimum energii całkowitej przy przepływie cieczy w przewodach bezciśnieniowych 4.5. Przepływ cieczy w ośrodkach porowatych 4.5.1. Filtracja w gruncie 4.5.2. Równomierny liniowy dopływ wody 4.5.3. Obliczenia hydrauliczne kanałów otwartych przy ciągłej infiltracji bocznej
5. WYPŁYW CIECZY
5.1. Równanie Bernoulliego w przypadku wypływu cieczy
5.2. Obliczenia strumienia objętości cieczy wypływającej z otworu
5.3.. Obliczenie czasu wypływu cieczy i czasu wyrównania poziomu cieczy w połączonych zbiornikach
5.4. Obliczenie przelewów
6. PRZEPŁYW GAZÓW LEPKICH
6.1. Równanie Bernoulliego w przypadku ustalonego przepływu gazu
6.2. Adiabatyczny i nieadiabatyczny przepływ gazu
6.3. Przepływ gazów przy uwzględnieniu zmiany właściwości fizycznych wzdłuż drogi przepływu
6.4. Przepływ gazów bez uwzględnienia zmiany właściwości fizycznych wzdłuż drogi przepływu
6.5. Wybrane przykłady obliczeń hydraulicznych rurociągów gazowych
6.5.1. Sieć gazowa niskiego ciśnienia
6.5.2. Instalacja gazowa niskiego ciśnienia
6.5.3. Sieć gazowa średniego ciśnienia
6.5.4. Sieci gazów technicznych lub medycznych
6.5.5. Sieć parowa
6.5.6. Instalacja wentylacyjna
6.5.7. Instalacja odprowadzenia spalin
6.6. Dobór wentylatorów i sprężarek w układach ciśnieniowego transportu gazów
6.6.1. Dobór wentylatorów
6.6.2. Dobór sprężarek
7. WYPŁYW GAZU
7.1. Równanie Bernoulliego w przypadku wypływu gazu
7.2. Adiabatyczny (izentropowy) wypływ gazu
7.3. Izentalpowo-izentropowy wypływ gazu

Dostępność: brak towaru

Cena: 49,00 zł (netto: 46,67 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Metody doświadczalne fizyki ciała stałego

Metody doświadczalne fizyki ciała stałego
Metody doświadczalne fizyki ciała stałego
W książce omówiono wiele metod doswiadczalnych wraz z rozwiązaniami aparaturowymi oraz ich zastosowanie w badaniach właściwości fizycznych ciał stałych. Większość omawianych metod jest poprzedzona wyjaśnieniem zasad fizycznych danego eks...

Dostępność: brak towaru

Cena: 57,00 zł (netto: 54,29 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Modelowanie procesów transportu masy.

Modelowanie procesów transportu masy.
Modelowanie procesów transportu masy.

W monografii przedstawiono najnowsze kierunki w modelowaniu procesów dyfuzji wzajemnej i reakcyjnej, prowadzących do rozwoju nowoczesnych materiałów. Opierając się na badaniach własnych, zdefiniowano fizyczne podstawy i matematyczne modele opisujące zjawiska zachodzące podczas procesu wymiany masy. W początkowych rozdziałach monografii przedstawiono klasyczne równania dyfuzji - prawa Ficka oraz metodę Darkena, uogólniono metody matematyczne oraz wprowadzono prawo zachowania masy, zasadę ciągłości objętości i prawo zachowania pędu. Tak uogólniona metoda Darkena pozwoliła na scharakteryzowanie procesu dyfuzji z uwzględnieniem pola naprężeń sprężystych. W modelach fizycznych i matematycznych ujęto efekty Kirkendalla i Frenkla towarzyszące procesowi dyfuzji. Efekt Kirkendalla i jego matematyczną interpretację oparto na następujących założeniach: 1) cząstkowe strumienie dyfuzji składników powodują strumień wakansów przepływający przez parę dyfuzyjną, 2) wakanse powstają i zanikają na dyslokacjach, tworząc wiele płaszczyzn Kirkendalla. Matematyczny opis modelu Darkena uwzględniający powstawanie wielu płaszczyzn Kirkendalla zakłada niezerowy strumień wakansów. Oznacza to, że w materiale istnieje wiele dyslokacji (źródeł wakansów). Defekty te w warunkach podwyższonej temperatury i dużego obciążenia powodują powstawanie pustek (efekt Frenkla).

Dostępność: brak towaru

Cena: 20,00 zł (netto: 19,05 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Na ramionach olbrzymów. Życie i dzieło współczesnej fizyki

Na ramionach olbrzymów. Życie i dzieło współczesnej fizyki
Na ramionach olbrzymów. Życie i dzieło współczesnej fizyki
Dobór wybitnych fizyków pozwolił autorowi na zręczne włączenie popularnego wykładu współczesnej fizyki napisanej przystępnie i lekko, ubarwionej licznymi anegdotami charakteryzującymi temperament i osobowość uczonych.We wstępie autor om...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 27,00 zł (netto: 25,71 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz

Planarne struktury światłowodowe wytwarzane metodą wymiany jonowej w szkłach: wybrane zagadnienia z technologii wytwarzania, pomiarów właściwości optycznych i modelowania numerycznego struktur

Planarne struktury światłowodowe wytwarzane metodą wymiany jonowej w szkłach: wybrane zagadnienia z technologii wytwarzania, pomiarów właściwości optycznych i modelowania numerycznego struktur
Planarne struktury światłowodowe wytwarzane metodą wymiany jonowej w szkłach: wybrane zagadnienia z technologii wytwarzania, pomiarów właściwości optycznych i modelowania numerycznego struktur

Planarne struktury światłowodowe wytwarzane metodą wymiany jonowej w szkłach: wybrane zagadnienia z technologii wytwarzania, pomiarów właściwości optycznych i modelowania numerycznego struktur

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 35,71 zł (netto: 34,01 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Podstawy fizyczne energetyki jądrowej

Podstawy fizyczne energetyki jądrowej
Podstawy fizyczne energetyki jądrowej

...

Dostępność: brak towaru

Cena: 25,00 zł (netto: 23,81 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Podstawy fizyki powierzchni półprzewodników

Podstawy fizyki powierzchni półprzewodników
Podstawy fizyki powierzchni półprzewodników
Książka zwiera podstawy teoretyczne struktury powierzchni. opisano w niej również zjawiska zachodzące na powierzchni półprzewodników oraz przedstawiono opis metod bad...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 38,00 zł (netto: 36,19 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz

Podstawy fizyki. PW

Podstawy fizyki. PW
Podstawy fizyki. PW

...W publikacji omówiono zarówno podstawy doświadczalne, jak i modele teoretyczne wszystkich działów fizyki klasycznej, mechaniki kwantowej, fizyki jądrowej oraz podstawy fizyki ciała stałego. Prezentację materiału przeprowadzono za pomocą analizy matematycznej i algebry, stopniując trudność zagadnień. 
 
W obecnym piątym wydaniu podręcznika wprowadzono wiele zmian. Przede wszystkim ulepszono jego szatę graficzną. Poprawki objęły też prawie wszystkie rysunki. Szereg zmian merytorycznych wprowadzono do treści poszczególnych rozdziałów. Poszerzono indeks przedmiotowy, dodano tablicę stałych fizycznych, tablicę pochodnych podstawowych funkcji, kilka ważniejszych wzorow trygonometrycznych oraz uproszczony układ okresowy pierwiastków Mendelejewa.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 69,00 zł (netto: 65,71 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Podstawy fizyki. Tom 2

Podstawy fizyki. Tom 2
Podstawy fizyki. Tom 2

brak opisu

Dostępność: brak towaru

Cena: 59,90 zł (netto: 57,05 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Wstęp do fizyki ciała stałego

Wstęp do fizyki ciała stałego
Wstęp do fizyki ciała stałego

Celem książki jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami fizyki ciała stałego oraz wyrobienie u nich odpowiedniej intuicji fizycznej, co jest niezbędne wszystkim studentom Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Z tego powodu Autorzy pominęli niektóre tradycyjne zagadnienia fizyki ciała stałego, uwzględniając mniej znane tematy, które są szczególnie istotne dla rozwoju współczesnej fizyki. Sporo miejsca poświęcono np. krystalografii i rozmaitym symetriom, fizyce defektów w kryształach, a także fizyce ciał amorficznych, które przez długie lata w ogóle nie były zaliczane do ciał stałych. Zwrócono także uwagę na pewne stosunkowo nowe zagadnienia, takie jak: przewodniki superjonowe, materiały interkalowane, fullereny i fulleryty, kwazikryształy i nanomateriały. 
 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 36,00 zł (netto: 34,29 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl