Geodezja

Geologia Polski

Geologia Polski
Geologia Polski

Geologia Polski

 

Piąte, zaktualizowane wydanie podręcznika zawierającego podstawowe wiadomości na temat budowy i ewolucji poszczególnych obszarów i jednostek geologicznych w Polsce.

W obecnym wydaniu zaktualizowano nazewnictwo jednostek tektonicznych oraz wydzieleń stratygraficznych, w nawiązaniu do nowoczesnej terminologii używanej na świecie. Uaktualniono także informacje dotyczące budowy geologicznej wszystkich głównych jednostek tektonicznych Polski, wynikające z postępu w rozpoznaniu budowy geologicznej tych jednostek. Większe zmiany dotyczą podłoża platformy paleozoicznej zachodniej i środkowej Europy, zwłaszcza Górnego Śląska oraz Małopolski, utworów permskich Niżu Polskiego oraz Tatr. Czytelnika zaciekawią zapewne obszerne informacje dotyczące występowania gazu ziemnego w złożach niekonwencjonalnych (gazu łupkowego), a także odkrytych niedawno złóż węglowodorów w innych regionach Polski. Uaktualniona została również tabela stratygraficzna, sporządzona na podstawie Międzynarodowej Tabeli Stratygraficznej z 2012 roku.

Publikacja przeznaczona dla studentów geologii, geografii, górnictwa oraz ochrony środowiska. Mogą z niej także korzystać geolodzy czynni zawodowo i pracownicy centralnych urzędów państwowych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

EGZ.

Geodezja 1 cz.1 i Podstawy geodezji

Geodezja 1 cz.1 i Podstawy geodezji
Geodezja 1 cz.1 i Podstawy geodezji

Geodezja I w teorii i praktyce cz.1

Geodezja I w teorii i praktyce, część pierwsza, nowe wydanie 2019r. wyd 4.
Przedmowa do wydania III Trzecia edycja podręcznika Geodezja I (z wprowadzonym aktualnie uzupełnieniem tytułu o słowa „w teorii i praktyce”) powstała na bazie kilku wcześniejszych pozycji książkowych napisanych przez autora w latach 1999 – 2010, w tym głównie: skryptu Wykłady i ćwiczenia z geodezji I , wydania I książki Przewodnik do ćwiczeń z geodezji I, o treści związanej bezpośrednio z ćwiczeniami geodezyjnymi oraz dwóch wydań książki Geodezja I, obejmującej tematykę wykładów z przedmiotu „Geodezyjne pomiary szczegółowe”, prowadzonych w latach 1990 – 2011 przez autora dla studentów I roku Z uwagi na znaczącą zbieżność opisywanej tematyki z programem nauczania geodezji w technikach geodezyjnych i studiach policealnych, wymienione wyżej podręczniki były z powodzeniem wykorzystywane w całej Polsce w ramach kształcenia geodetów na poziomie szkolnictwa średniego.Podstawy geodezji inżynieryjnej. cz.1Według intencji autora problematyka poruszona w niniejszym podręczniku ma stanowić wdrożenie Czytelnika do przedmiotu geodezja inżynieryjna, nauczanego w technikach geodezyjnych i wykładanego na wydziałach geodezyjnych wyższych uczelni technicznych. Jest to ważny dział geodezji, zajmujący się wybranymi zagadnieniami z zakresu
praktycznych zastosowań pomiarów i opracowań geodezyjnych do rozwiązywania określonych zagadnień projektowych i realizacyjnych w poszczególnych dziedzinach nauki, techniki i gospodarki, a szczególnie w różnych asortymentach budownictwa i przemyśle.
Treść rozdziału 1  obejmuje omówienie podstawowych zadań geodezji inżynieryjnej
i udziału związanych z nią technik pomiarowych w poszczególnych etapach procesów inwestycyjnych oraz obsłudze i monitoringu funkcjonujących obiektów budowlanych i przemysłowych. W trakcie planowania inwestycji nieodzowne są podkłady mapowe, a szczególnie określony typ mapy tematycznej, zwany mapą do celów projektowych. Do projektowania i wykonawstwa obiektów budowlanych przydatne są również inne materiały geodezyjne w formie analogowej lub cyfrowej, przybierające przeważnie postać profilów, przekrojów terenu i budowli oraz wizualizacje w postaci obrazów perspektywicznych i numerycznych modeli terenu zbudowanych przy użyciu technik komputerowych. Procesy inwestycyjne oraz ich obsługa geodezyjna muszą być prowadzone w oparciu o liczne przepisy prawne, geodezyjne standardy techniczne, specyfikacje oraz normy scharakteryzowane pokrótce w rozdziale 1 tego podręcznika.
Rozdział 2 został poświęcony roli geodezji w budownictwie ogólnym, a w szczególności pomiarom realizacyjnym, będących zespołem czynności geodezyjnych, których celem jest wyznaczenie w terenie przestrzennego położenia obiektów projektowanych, uzyskanie zgodności kształtów wymiarów realizowanych obiektów z danymi projektów technicznych oraz kontrolowanie zgodności, położenia, kształtu i wymiarów obiektów budowlanych z danymi planu realizacyjnego i projektu technicznego.
Rozdział 3 odnosi się do zadań geodezji realizowanych w budownictwie drogowym w tym: tyczenia elementów osi tras, ze szczególnym uwzględnieniem tras dróg kołowych, których elementami geometrycznymi w planie są odcinki proste, łuki kołowe i krzywe przejściowe, zaś w profilu − proste o zadanym spadku i łuki pionowe, będące składnikami niwelety.
W rozdziale 4 zostały wyszczególnione prace geodezyjne w budownictwie ziemnym ze szczególnym uwzględnieniem metod obliczania objętości mas ziemnych, tworzących określone budowle, przeważnie w formie nasypów lub wykopów bądź stanowiących pryzmy materiału przeznaczonego do wykonania robót ziemnych.
Na koniec słowa wstępnego autor pragnie wyrazić serdecznie podziękowanie panu profesorowi Janowi Gocałowi z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - opiniodawcy pierwszego wydania tego podręcznika za pozytywną ocenę i cenne wskazania dotyczące ulepszenia treści tej książki.
Praca nad tekstem II wydania podręcznika została ukończona w październiku 2020 r.
Andrzej Jagielski

Dostępność: brak towaru

Cena:

103,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 98,10 zł

Podstawy Geodezji Inżynieryjnej I i II Zestaw

Podstawy Geodezji Inżynieryjnej I i II Zestaw
Podstawy Geodezji Inżynieryjnej I i II Zestaw

Podstawy geodezji inżynieryjnej. cz.1

Według intencji autora problematyka poruszona w niniejszym podręczniku ma stanowić wdrożenie Czytelnika do przedmiotu geodezja inżynieryjna, nauczanego w technikach geodezyjnych i wykładanego na wydziałach geodezyjnych wyższych uczelni technicznych. Jest to ważny dział geodezji, zajmujący się wybranymi zagadnieniami z zakresu
praktycznych zastosowań pomiarów i opracowań geodezyjnych do rozwiązywania określonych zagadnień projektowych i realizacyjnych w poszczególnych dziedzinach nauki, techniki i gospodarki, a szczególnie w różnych asortymentach budownictwa i przemyśle.

 

Podstawy geodezji inżynieryjnej. cz.2

SPIS TREŚCI:
Słowo wstępne ................ 6
Wykaz wybranych skrótów wykorzystywanych w treści podręcznika ................................ 7
Rozdział 1: Geodezyjne pomiary miejskie ....................................................................... 10
Rozdział 2: Inwentaryzacja geodezyjna ........ 46
Rozdział 3: Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT) .................. ......... 80
Rozdział 4: Geodezyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych oraz ich podłoża ... 273
Rozdział 5: Pomiary wodne ............................................................................................. 377

Dostępność: brak towaru

Cena:

108,00 zł

zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 87,80 zł

Geodezja I w teorii i praktyce Zestaw

Geodezja I w teorii i praktyce Zestaw
Geodezja I w teorii i praktyce Zestaw

Geodezja w teorii i praktyce Zestaw


Geodezja I w teorii i praktyce cz.1
Geodezja I w teorii i praktyce, część pierwsza, nowe wydanie 2019r. wyd 4.
Przedmowa do wydania III Trzecia edycja podręcznika Geodezja I (z wprowadzonym aktualnie uzupełnieniem tytułu o słowa „w teorii i praktyce”) powstała na bazie kilku wcześniejszych pozycji książkowych napisanych przez autora w latach 1999 – 2010, w tym głównie: skryptu Wykłady i ćwiczenia z geodezji I , wydania I książki Przewodnik do ćwiczeń z geodezji I, o treści związanej bezpośrednio z ćwiczeniami geodezyjnymi oraz dwóch wydań książki Geodezja I, obejmującej tematykę wykładów z przedmiotu „Geodezyjne pomiary szczegółowe”, prowadzonych w latach 1990 – 2011 przez autora dla studentów I roku Z uwagi na znaczącą zbieżność opisywanej tematyki z programem nauczania geodezji w technikach geodezyjnych i studiach policealnych, wymienione wyżej podręczniki były z powodzeniem wykorzystywane w całej Polsce w ramach kształcenia geodetów na poziomie szkolnictwa średniego.

Geodezja I w teorii i praktyce cz.2

GEODEZJA I, w teorii i praktyce CZ. 2 - NOWOŚĆ Przedmowa do wydania III Trzecia edycja podręcznika Geodezja I (z wprowadzonym aktualnie uzupełnieniem tytułu o słowa „w teorii i praktyce”) powstała na bazie kilku wcześniejszych pozycji książkowych napisanych przez autora w latach 1999 – 2010, w tym głównie: skryptu Wykłady i ćwiczenia z geodezji I , wydania I książki Przewodnik do ćwiczeń z geodezji I, o treści związanej bezpośrednio z ćwiczeniami geodezyjnymi oraz dwóch wydań książki Geodezja I, obejmującej tematykę wykładów z przedmiotu „Geodezyjne pomiary szczegółowe”, prowadzonych w latach 1990 – 2011 przez autora dla studentów I roku Z uwagi na znaczącą zbieżność opisywanej tematyki z programem nauczania geodezji w technikach geodezyjnych i studiach policealnych, wymienione wyżej podręczniki były z powodzeniem wykorzystywane w całej Polsce w ramach kształcenia geodetów na poziomie szkolnictwa średniego.

Wydanie III książki „Geodezja I w teorii i praktyce” stanowi powrót do pierwotnej koncepcji połączenia w tym samym podręczniku zagadnień teoretycznych i praktycznych. Jak wykazały doświadczenia z lat poprzednich jednoczesne operowanie dwiema odrębnymi książkami do wykładów i do ćwiczeń jest nieco kłopotliwe, a ponadto w drugiej książce nie można uniknąć powtarzania pewnych wiadomości ogólnych, wprowadzających ucznia lub studenta do praktycznego rozwiązywania konkretnych zadań geodezyjnych. Pominięcie tych powtórzeń pozwoliło, przy relatywnie niezmienionej objętości tekstu obu części niniejszego wydania podręcznika w porównaniu z łączną objętością Geodezji I i Przewodnika do ćwiczeń, na wzbogacenie treści o dodatkowe zagadnienia nieujęte w poprzednim wydaniu. Należy tu między innymi wymienić: poszerzone wiadomości z zakresu historii geodezji i kartografii, opisy nowszych instrumentów firmy Leica, w tym m. in.: teodolitów cyfrowych Builder, niwelatora kodowego Sprinter, tachimetru elektronicznego TS 02 oraz nowy rozdział poświęcony standardom technicznym wprowadzonym poprzez niedawne akty wykonawcze do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Obecnie książka Geodezja I składa się z dwu części (tomów) i czternastu rozdziałów (poprzednio 12), zawierających wiadomości z podstawowych działów geodezji ogólnej: bezpośrednie i pośrednie pomiary liniowe, tyczenie kątów prostych, pomiar kątów poziomych i pionowych, rachunek współrzędnych, obliczanie pól, niwelacja, pomiary sytuacyjne, sporządzanie map wielkoskalowych. Wyliczenie to wskazuje, że podręcznik obejmuje znaczny zakres wiedzy zawodowej, koniecznej do opanowania w stosunkowo krótkim czasie i stanowiącej niezbędną podstawę do nauki dalszych przedmiotów zawodowych.

Dostępność: brak towaru

Cena:

98,00 zł

zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 79,67 zł

Geodezja I i II w teorii i praktyce Zestaw

Geodezja I i II w teorii i praktyce Zestaw
Geodezja I i II w teorii i praktyce Zestaw

Geodezja w teorii i praktyce Zestaw


Geodezja I w teorii i praktyce cz.1
Geodezja I w teorii i praktyce, część pierwsza, nowe wydanie 2019r. wyd 4.
Przedmowa do wydania III Trzecia edycja podręcznika Geodezja I (z wprowadzonym aktualnie uzupełnieniem tytułu o słowa „w teorii i praktyce”) powstała na bazie kilku wcześniejszych pozycji książkowych napisanych przez autora w latach 1999 – 2010, w tym głównie: skryptu Wykłady i ćwiczenia z geodezji I , wydania I książki Przewodnik do ćwiczeń z geodezji I, o treści związanej bezpośrednio z ćwiczeniami geodezyjnymi oraz dwóch wydań książki Geodezja I, obejmującej tematykę wykładów z przedmiotu „Geodezyjne pomiary szczegółowe”, prowadzonych w latach 1990 – 2011 przez autora dla studentów I roku Z uwagi na znaczącą zbieżność opisywanej tematyki z programem nauczania geodezji w technikach geodezyjnych i studiach policealnych, wymienione wyżej podręczniki były z powodzeniem wykorzystywane w całej Polsce w ramach kształcenia geodetów na poziomie szkolnictwa średniego.

Geodezja I w teorii i praktyce cz.2

GEODEZJA I, w teorii i praktyce CZ. 2 - NOWOŚĆ Przedmowa do wydania III Trzecia edycja podręcznika Geodezja I (z wprowadzonym aktualnie uzupełnieniem tytułu o słowa „w teorii i praktyce”) powstała na bazie kilku wcześniejszych pozycji książkowych napisanych przez autora w latach 1999 – 2010, w tym głównie: skryptu Wykłady i ćwiczenia z geodezji I , wydania I książki Przewodnik do ćwiczeń z geodezji I, o treści związanej bezpośrednio z ćwiczeniami geodezyjnymi oraz dwóch wydań książki Geodezja I, obejmującej tematykę wykładów z przedmiotu „Geodezyjne pomiary szczegółowe”, prowadzonych w latach 1990 – 2011 przez autora dla studentów I roku Z uwagi na znaczącą zbieżność opisywanej tematyki z programem nauczania geodezji w technikach geodezyjnych i studiach policealnych, wymienione wyżej podręczniki były z powodzeniem wykorzystywane w całej Polsce w ramach kształcenia geodetów na poziomie szkolnictwa średniego.

Wydanie III książki „Geodezja I w teorii i praktyce” stanowi powrót do pierwotnej koncepcji połączenia w tym samym podręczniku zagadnień teoretycznych i praktycznych. Jak wykazały doświadczenia z lat poprzednich jednoczesne operowanie dwiema odrębnymi książkami do wykładów i do ćwiczeń jest nieco kłopotliwe, a ponadto w drugiej książce nie można uniknąć powtarzania pewnych wiadomości ogólnych, wprowadzających ucznia lub studenta do praktycznego rozwiązywania konkretnych zadań geodezyjnych. Pominięcie tych powtórzeń pozwoliło, przy relatywnie niezmienionej objętości tekstu obu części niniejszego wydania podręcznika w porównaniu z łączną objętością Geodezji I i Przewodnika do ćwiczeń, na wzbogacenie treści o dodatkowe zagadnienia nieujęte w poprzednim wydaniu. Należy tu między innymi wymienić: poszerzone wiadomości z zakresu historii geodezji i kartografii, opisy nowszych instrumentów firmy Leica, w tym m. in.: teodolitów cyfrowych Builder, niwelatora kodowego Sprinter, tachimetru elektronicznego TS 02 oraz nowy rozdział poświęcony standardom technicznym wprowadzonym poprzez niedawne akty wykonawcze do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Obecnie książka Geodezja I składa się z dwu części (tomów) i czternastu rozdziałów (poprzednio 12), zawierających wiadomości z podstawowych działów geodezji ogólnej: bezpośrednie i pośrednie pomiary liniowe, tyczenie kątów prostych, pomiar kątów poziomych i pionowych, rachunek współrzędnych, obliczanie pól, niwelacja, pomiary sytuacyjne, sporządzanie map wielkoskalowych. Wyliczenie to wskazuje, że podręcznik obejmuje znaczny zakres wiedzy zawodowej, koniecznej do opanowania w stosunkowo krótkim czasie i stanowiącej niezbędną podstawę do nauki dalszych przedmiotów zawodowych.


Geodezja II wyd. 4

Jako lektura pomocnicza podręcznik jest dedykowany studentom wydziałów geodezyjnych wyższych uczelni technicznych i uczniom technikum geodezyjnego.

Dostępność: brak towaru

Cena:

152,00 zł

zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 123,58 zł

Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska.

Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska.
Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska.

Książka, którą dostaje Czytelnik do ręki, poświęcona jest geodezji: nauce o pomiarach Ziemi, a także obiektów powstałych na jej powierzchni i ich wzajemnym przestrzennym rozmieszczeniu. Uwzględniane są obiekty naturalne i sztuczne – zachodzące zmiany wymiarów rejestruje się zarówno w czasie, jak i w przestrzeni.

To dzięki pomiarom geodezyjnym (bezpośrednim i pośrednim) jest możliwa nie tylko analiza zmian geometrii mierzonych elementów, lecz także określenie deformacji w czasie i opracowanie na tej podstawie prognoz.

Na przykładach pochodzących z obszarów polarnych opisano zmiany środowiskowe i ich konsekwencje w odniesieniu do lodowców. W rozdziale poświęconym geometrii i deformacji obiektów wysmukłych została wyeksponowana natomiast rola pomiarów geodezyjnych w energetyce. Z kolei badania przeprowadzone na dawnych terenach górniczych i pogórniczych dotyczące deformacji powierzchni i przypuszczalnych prognoz ujawniły istotę pomiarów geodezyjnych w górnictwie.

Prezentowaną monografią może się zainteresować każdy niezależnie od poziomu wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, geodezji, ochrony środowiska, mechaniki, inżynierii środowiska, energetyki czy górnictwa.

Nauka rozwija się nieprzerwanie – stanowi proces ciągły, który wpływa na postrzeganie przez nas świata. Przeprowadzanie pomiarów geometrii, chociażby w opisanych obszarach, również przyczynia się do poznawania zmian w naszym otoczeniu.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

88,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 83,81 zł

EGZ.

Geologia inżynierska dla praktyków budownictwa. Tom I Podstawowe informacje o minerałach, skałach, gruntach.

Geologia inżynierska dla praktyków budownictwa. Tom I Podstawowe informacje o minerałach, skałach, gruntach.
Geologia inżynierska dla praktyków budownictwa. Tom I Podstawowe informacje o minerałach, skałach, gruntach.

Niniejsza monografia przedstawia zasadnicze, z punktu widzenia inżyniera budownictwa, informacje o minerałach, skałach i gruntach. Zawarto w niej opis uproszczonej makroskopowej metody rozpoznawania minerałów skałotwórczych, scharakteryzowano sposoby powstawania, użyteczność i metody klasyfikacji skał, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają znaczenie w budownictwie. Omówiono również normowe klasyfikacje gruntów – na podstawie aktualnych przepisów europejskich oraz wycofanej już, lecz nadal powszechnie używanej, normy polskiej.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa i pokrewnych

Dostępność: brak towaru

Cena:

24,15 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 23,00 zł

Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji cz.I.

Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji cz.I.
Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji cz.I.

Dostępność: brak towaru

Cena:

36,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 34,29 zł

Systemy informacji przestrzennej z QGIS.

Systemy informacji przestrzennej z QGIS.
Systemy informacji przestrzennej z QGIS.

Systemy informacji przestrzennej z QGIS

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

36,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 34,29 zł

EGZ.

Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geodezji.

Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geodezji.
Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geodezji.

Na przewodnik składa się 9 zadań, które obejmują prace polowe z użyciem instrumentów i sprzętu geodezyjnego oraz prace kameralne (kontrola prac polowych, obliczenia i wyrównania obserwacji, przygotowanie danych do kartowania, tyczenia, kartowanie mapy, sporządzanie wykresów, rysunków, redagowanie sprawozdania, przygotowanie operatu itp.). Wykonanie każdego zadania jest omówione, zamieszczono także przykłady koniecznych dokumentów, a na końcu podano wzory formularzy geodezyjnych.

Dostępność: brak towaru

Cena:

18,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 17,14 zł

Klasyfikacja i kartografia gleb w PW. Bazy danych o glebach

Klasyfikacja i kartografia gleb w PW. Bazy danych o glebach
Klasyfikacja i kartografia gleb w PW. Bazy danych o glebach

Monografia ma charakter eseju naukowego, co upoważnia Autora do odejścia od jego sztywnej konstrukcji, pozwala na swobodny dobór źródeł według własnego uznania oraz posłużenia się anegdotą lub osobistymi doświadczeniami. Profesor Białousz korzysta obficie z tych przyzwoleń prezentując opracowania o tematyce szerszej niż sugeruje tytuł, obejmujące w przekroju historycznym kształtowanie się metodologii badań, oceny, nazewnictwa gleb oraz kartograficznego ujęcia ich wszechstronnej klasyfikacji na terenie Polski, odnosząc je także do osiągnięć światowych w tym zakresie. […]

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

75,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 71,43 zł

EGZ.

Problematyka integracji prac scaleniowych z pracami z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Problematyka integracji prac scaleniowych z pracami z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Problematyka integracji prac scaleniowych z pracami z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Zakres rozwiązań projektowych wprowadzanych w procesie scalenia gruntów w Polsce jest ograniczony i niewystarczający”. Udowodnienie przyjętej tezy wymagało realizacji następujących celów szczegółowych: 1) ocena stanu gospodarki wodnej na obszarach wiejskich oraz przegląd obecnego stanu wiedzy dotyczącej prawnych i geodezyjnych aspektów integracji prac scaleniowych z pracami z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi; 2) analiza i ocena zakresu wprowadzanych w założeniach do projektu scalenia gruntów w Polsce rozwiązań nakierowanych na poprawę stanu gospodarki wodnej w oparciu o reprezentatywną próbę badawczą.


Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

38,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 36,19 zł

EGZ.

Podstawy prawa geodezyjnego i budowlanego dla geodetów.

Podstawy prawa geodezyjnego i budowlanego dla geodetów.
Podstawy prawa geodezyjnego i budowlanego dla geodetów.

Podstawy prawa geodezyjnego i budowlanego dla geodetów.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

24,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 22,86 zł

EGZ.

Uwarunkowania prawne i techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie.

Uwarunkowania prawne i techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie.
Uwarunkowania prawne i techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie.

Monografia zawiera uwarunkowania procedur geodezyjnych i kartograficznych według polskich aktów prawnych (Ustawy i Rozporządzenia). Omawia polskie normy dotyczące geodezji inżynieryjnej, jak również uwarunkowania techniczne dotyczące geometrii budynków według standardów ISO, przedstawiając  koncepcję ich wykorzystania w praktyce geodezyjnej.

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

24,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 22,86 zł

EGZ.

Geodezyjne pomiary szczegółowe. Klasyczne metody pomiarowe sieci geodezyjnych

Geodezyjne pomiary szczegółowe. Klasyczne metody pomiarowe sieci geodezyjnych
Geodezyjne pomiary szczegółowe. Klasyczne metody pomiarowe sieci geodezyjnych

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów geodezyjnych studiów I i II stopnia. Może być także przydatny dla inżynierów i techników geodetów oraz specjalistów z dziedzin pokrewnych.

Dostępność: brak towaru

Cena:

39,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 37,14 zł

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl