Wydawca
Kategorie
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit

Nowości

Zmiękczanie i demineralizacja wód przemysłowych.

Zmiękczanie i demineralizacja wód przemysłowych.
Zmiękczanie i demineralizacja wód przemysłowych.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku inżynieria środowiska, specjalizujących się w technologii oczyszczania wody i ścieków. Zakres tematyczny obejmuje procesy i urządzenia do dekarbonizacji, zmiękczania i demineralizacji wód przemysłowych, wykorzystywanych głównie do zasilania obiegów wodno-parowych, chłodniczych i ciepłowniczych. Omówiono metody strąceniowe, procesy wymiany jonowej i techniki membranowe oraz podano zasady projektowania urządzeń do uzdatniania wody i przykłady obliczeń. Zamieszczono również materiały pomocnicze w postaci danych katalogowych i normatywnych, które mogą być wykorzystywane w pracach projektowych po sprawdzeniu ich aktualności. Należy szczególnie zwrócić uwagę na zmianę polskich norm, które obecnie dostosowywane są do standardów europejskich, oraz na zmianę stosowanych dotychczas nazw związków chemicznych i wprowadzenie nazw systematycznych. Tematyka podręcznika mieści się w zakresie programu wykładów i ćwiczeń projektowych z przedmiotów oczyszczanie wód i ścieków przemysłowych oraz odnowa wód, prowadzonych na kierunku inżynieria środowiska na Politechnice Poznańskiej. Podręcznik do ćwiczeń laboratoryjnych z technologii wody opracowała dr inż. Hanna Labijak [37]. Pragnę serdecznie podziękować Recenzentowi, Panu Profesorowi Marianowi Błażejewskiemu, za cenne uwagi. Dziękuję również Pani Renacie Strykowskiej za pomoc w przygotowaniu pracy do druku. Mam nadzieję, że podręcznik ten będzie stanowił pomoc dydaktyczną dla studentów oraz zachętę do pogłębiania wiedzy w dalszej pracy zawodowej.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 38,00 zł (netto: 36,19 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Zawilgocenie izolacji papierowo-olejowej transformatorów wysokiego napięcia.

Zawilgocenie izolacji papierowo-olejowej transformatorów wysokiego napięcia.
Zawilgocenie izolacji papierowo-olejowej transformatorów wysokiego napięcia.

ZAWILGOCENIE IZOLACJI PAPIEROWO-OLEJOWEJ TRANSFORMATORÓW WYSOKIEGO NAPIĘCIA R.477

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 12,00 zł (netto: 11,43 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Zastosowanie analizy wielokryterialnej do doboru pompowni kanalizacyjnych.

Zastosowanie analizy wielokryterialnej do doboru pompowni kanalizacyjnych.
Zastosowanie analizy wielokryterialnej do doboru pompowni kanalizacyjnych.

W rozprawie przedstawiono nową oryginalną metodę doboru pompowni kanalizacyjnych wykorzystującą wielokryterialne wspomaganie decyzji. Dokonano przeglądu stanu wiedzy w zakresie pompowni z pompami zatapialnymi oraz z wstępną separacją ciał stałych, ich wpływu na środowisko oraz niezawodność działania. Analizowano równie aktualnie stosowaną metodę doboru pompowni kanalizacyjnych. Przedstawiono metody wielokryterialnego wspomagania decyzji, analizy Life Cykle Asystent (LCA) oraz Life Cykle Cross (LCC). Na podstawie zebranych informacji oraz wykonanych badań pokazano również błędy najczęściej popełniane podczas projektowania i eksploatacji pompowni. Wykonane badania dotyczyły kosztów inwestycyjnych, zużycia energii elektrycznej oraz kosztów obsługi i napraw pompowni kanalizacyjnych. Pozwoliły one na opracowanie rankingu kryteriów i wariantów wykorzystanych w metodzie wielokryterialnego wspomagania decyzji. Opracowano algorytm postępowania przy doborze pompowni kanalizacyjnych pozwalający na wybór rozwiązania najlepiej spełniającego zróżnicowane kryteria.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 41,00 zł (netto: 39,05 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Wytrzymałość materiałów cz.3

Wytrzymałość materiałów cz.3
Wytrzymałość materiałów cz.3

Trzecia część skryptu składa sie z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiono hipotezy wytrzymałościowe, które służą do określenia momentu zniszczenia ciała – hipotezy Treski oraz Hubera. Podstawy projektowania żelbetowych prętów zginanych o przekroju prostokątnym opisano w rozdziale drugim. Przedstawiono projektowanie zbrojenia dla prętów pojedynczo i podwójnie zbrojonych. W rozdziale trzecim zaprezentowano wyznaczanie naprężeń w spawanych i śrubowych połączeniach elementów stalowych. Pokazano sposoby wyznaczania naprężeń w połączeniach śrubowych elementów drewnianych. Czwarty rozdział poświecono wyznaczaniu naprężeń w prętach zginanych ukośnie. Zamieszczono w nim nomogramy do projektowania stalowych prętów zginanych ukośnie o przekroju dwuteowym i skrzynkowym złożonym z dwóch ceowników. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono kilka przykładów.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 142,00 zł (netto: 135,24 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Wytrzymałość materiałów cz.2

Wytrzymałość materiałów cz.2
Wytrzymałość materiałów cz.2

Druga część skryptu składa sie z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiono naprężenia działające w dowolnym punkcie przekroju pręta, od działania sił normalnej i poprzecznej oraz momentu zginającego. Przedstawiono w nim także podstawy projektowania rzeczywistych prętów. Działanie każdej z sił przekrojowych zaprezentowano na konkretnych przykładach. Szczególny przypadek stanu naprężenia, jakim jest płaski stan naprężenia, opisano w rozdziale drugim. W rozdziale tym pokazano również stan naprężenia przy obrocie układu współrzędnych, naprężenia i kierunek główny oraz ekstremalne naprężenia styczne. Omówiono rozkład naprężeń na wysokości przekroju pręta. Na końcu rozdziału drugiego zamieszczono kilka przykładów. W rozdziale trzecim przedstawiono równania fizyczne, czyli zależności miedzy stanami naprężenia i odkształcenia dla materiału izotropowego.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 119,00 zł (netto: 113,33 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Wytrzymałość materiałów cz.1

Wytrzymałość materiałów cz.1
Wytrzymałość materiałów cz.1

Niniejszy skrypt przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia na kierunku budownictwo z przedmiotu wytrzymałość materiałów. Omówiono w nim podstawowe zagadnienia związane z tym przedmiotem. Pierwsza część skryptu składa sie z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostały omówione podstawowe typy obciążeń w ciałach stałych, czyli siły powierzchniowe i masowe. Następnie podano definicje pręta i zaprezentowano sposoby wyznaczania obciążeń działających na niego. Na końcu przedstawiono dwa przykłady liczbowe. W rozdziale drugim zaprezentowano główne charakterystyki geometryczne przekroju pręta składającego się z figur podstawowych takich jak: prostokąt, trójkąt prostokątny i równoramienny, ćwiartka i połówka koła, koło. Przedstawiono także sposoby wyznaczania charakterystyk geometrycznych dla przekrojów stalowych prętów walcowanych na gorąco. Aby przybliżyć elementy konstrukcyjne tego typu, omówiono proces hutniczy zastosowany podczas ich produkcji. Na końcu zamieszczono przykłady liczbowe. W rozdziale trzecim przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące stanów naprężenia i odkształcenia. W tym celu podano następujące definicje: wektora naprężenia, tensora naprężenia, wektora przemieszczenia oraz odkształcenia liniowego i postaciowego.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 123,00 zł (netto: 117,14 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Wprowadzenie do odwodnienia budowlanego obiektów kubaturowych

Wprowadzenie do odwodnienia budowlanego obiektów kubaturowych
Wprowadzenie do odwodnienia budowlanego obiektów kubaturowych

Zadaniem skryptu jest poszerzenie wiedzy studentów kierunku budownictwo oraz studentów geologii specjalność hydrogeologia i geologia inżynierska z zakresu hydrogeologii stosowanej. Publikacja może być wykorzystywana na innych pokrewnych kierunkach studiów, a także przez inżynierów praktyków zajmujących się problemem odwodnienia. Niniejszy skrypt jest wprowadzeniem w problematykę odwodnienia budowlanego. Autorzy skryptu starali się przybliżyć podstawowe zagadnienia dotyczące odwodnienia budowlanego obiektów kubaturowych, czyli takich, które są trwale związane z gruntem, wydzielonych z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz mających fundamenty i dach.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 66,60 zł (netto: 63,43 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Właściwości gazowych i próżniowych wysokonapięciowych układów izolacyjnych.

Właściwości gazowych i próżniowych wysokonapięciowych układów izolacyjnych.
Właściwości gazowych i próżniowych wysokonapięciowych układów izolacyjnych.

W książce sklasyfikowano dielektryki i omówiono ich podstawowe właściwości fizyczne. Przedstawiono procesy jonizacyjne i dejonizacyjne, zachodzące w gazach i próżni oraz na powierzchniach elektrod układów izolacyjnych z tymi dielektrykami, odgrywające istotną rolę w inicjowaniu i rozwoju przeskoku elektrycznego. Omówiono zjawisko odrywania od powierzchni elektrod i prze-mieszczania pod wpływem pola elektrycznego małych naładowanych bryłek materiału – mikrocząstek oraz jego rolę w inicjowaniu przeskoku. Zaprezento-wano i przeanalizowano mechanizmy inicjowania i rozwoju przeskoku elek-trycznego w gazach i próżni. Omówiono właściwości elektryczne wysokonapię-ciowych gazowych i próżniowych układów izolacyjnych oraz wpływ na nie podstawowych czynników fizycznych stanu układu izolacyjnego. Na zakończe-nie porównano właściwości elektroizolacyjne próżni i sześciofluorku siarki, uważanego obecnie za najlepszy z gazowych ośrodków elektroizolacyjnych.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 19,00 zł (netto: 18,10 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Układy mechaniczne pojazdów hybrydowych.

Układy mechaniczne pojazdów hybrydowych.
Układy mechaniczne pojazdów hybrydowych.

Monografia dotyczy układów mechanicznych pojazdów z układami napędu hybrydowego. Zawarto w niej podział napędów hybrydowych, uwzględniając zarówno aspekty konstrukcyjne, jak i funkcjonalne. Przedstawiono konstrukcje układów napędu hybrydowego, ze szczególnym uwzględnieniem silników spalinowych oraz rozwiązań układów przeniesienia napędu. Zaprezentowano szeregowe i równoległe układy napędowe. Podano wyniki badań eksploatacyjnych pojazdów z układami napędu hybrydowego. Wskazano na rozwijające się hydrauliczne układy hybrydowe oraz dokonano charakterystyki układów akumulacji energii.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 84,90 zł (netto: 80,86 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Układy elektryczne pojazdów hybrydowych.

Układy elektryczne pojazdów hybrydowych.
Układy elektryczne pojazdów hybrydowych.

Monografia zawiera analizę układów elektrycznych pojazdów z układami napędu hybrydowego. Opisano w niej charakterystykę elektrochemicznych i elektrycznych układów akumulacji energii z uwzględnieniem ultrakondensatorów. Przedstawiono rozwiązania ogniw paliwowych oraz ich wykorzystanie w pojazdach. Zaprezentowano rozwiązania układów rozruchu silników spalinowych oraz silników elektrycznych stosowanych w pojazdach elektrycznych i hybrydowych. Podano przykłady konstrukcji pojazdów elektrycznych: osobowych, sportowych i pojazdów ciężkich oraz sposoby ich ładowania. Wskazano na zagadnienia recyklingu pojazdów z układami napędu hybrydowego. Uzupełnieniem jest przedstawienie sposobów certyfikacji pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych w zakresie pomiaru zasięgu oraz emisji dwutlenku węgla.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 77,00 zł (netto: 73,33 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Termodynamiczno-przepływowe podstawy procesów sprężania.

Termodynamiczno-przepływowe podstawy procesów sprężania.
Termodynamiczno-przepływowe podstawy procesów sprężania.

W książce, pomyślanej jako repetytorium poprzedzające wykłady o maszynach sprężających, omówiono zagadnienia zamkniętych i otwartych układów termodynamicznych, podano definicje kalorycznych parametrów stanu, podstawowe zależności na przyrosty entalpii, energii wewnętrznej, średnie ciepło właściwe. Przedstawiono zasady modelowania procesów termodynamicznych i opis poszczególnych przemian – od izochorycznej do dławienia. Zamieszczono definicje i interpretację adiabatycznych przemian sprężania dotyczące układów otwartych. Z zakresu mechaniki płynów przytoczono podstawowe równania maszyn przepływowych, podano ogólne zasady podobieństwa i definicje liczb kryterialnych, omówiono straty zachodzące podczas przepływu czynnika lepkiego.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 12,00 zł (netto: 11,43 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Teoria sprężystości i plastyczności, reologia.

Teoria sprężystości i plastyczności, reologia.
Teoria sprężystości i plastyczności, reologia.
 
 

TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI I PLASTYCZNOŚCI

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 81,25 zł (netto: 77,38 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Technologie zero emisji.

Technologie zero emisji.
Technologie zero emisji.

Technologie Zero Emisji” to opracowanie naukowe stanowiące novum
na polskim rynku wydawniczym. W przeciwieństwie do przeważającej liczby pozycji o tematyce działań prośrodowiskowych, odchodzi od podejścia od skutku na rzecz podejścia od źródła. Koncentracja na przyczynach (zmianach technologicznych) okazuje się bowiem rozwiązaniem zdecydowanie bardziej racjonalnym, efektywnym i dalekowzrocznym, aniżeli skupianie się na skutkach eksploatacji systemu interakcyjnego człowiek-przyroda.

 

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 19,00 zł (netto: 18,10 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Technologia odlewnictwa.

Technologia odlewnictwa.
Technologia odlewnictwa.

Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich (dziennych i zaocznych) uczących się przedmiotu techniki wytwarzania – odlewnictwo na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania oraz Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu. Informacje przedstawione w skrypcie umożliwią zapoznanie się z nowoczesnymi metodami wykonywania odlewów łącznie z procesem przygotowania ciekłych stopów do wypełnienia formy odlewniczej oraz zjawiskami fizykochemicznymi towarzyszącymi procesom powstawania odlewu w formie. Tym celom podporządkowano układ pracy. W skrypcie przedstawiono także podstawowe informacje z zakresu projektowania procesów odlewniczych i zasad projektowania odlewanych części maszyn.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 71,50 zł (netto: 68,10 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Stateczność cieńkościennych konstrukcji metalowych z luzami i początkowymi imperfekcjami.

Stateczność cieńkościennych konstrukcji metalowych z luzami i początkowymi imperfekcjami.
Stateczność cieńkościennych konstrukcji metalowych z luzami i początkowymi imperfekcjami.

STATECZNOŚĆ CIENKOŚCIENNYCH KONSTRUKCJI METALOWYCH Z LUZAMI I POCZĄTKOWYMI IMPERFEKCJAMI

Książka jest skierowana do studentów studiów magisterskich i doktoranckich oraz inżynierów budownictwa. Dotyczy zagadnień statyki i stateczności konstrukcji cienkościennych profilowanych na zimno ze szczególnym uwzględnieniem ich wrażliwości na luzy i początkowe imperfekcje. Głównym celem autorki jest przedstawienie własnych badań teoretycznych obejmujących liniową i nieliniową analizę konstrukcji cienkościennych przy wyboczeniu interakcyjnym uwzględniającą początkowe imperfekcje geometryczne oraz luzy, co nie było możliwe z użyciem tradycyjnych metod projektowania. W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono obecny stan wiedzy w zakresie podjętej problematyki oraz wskazano obszary dalszych badań naukowych. W rozdziale drugim zaprezentowano podstawowe zagadnienia mechaniki konstrukcji cienkościennych dotyczące ich stateczności oraz omówiono rodzaje imperfekcji konstrukcji metalowych i dopuszczalne odchyłki geometryczne elementów profilowanych na zimno. W rozdziale trzecim przedstawiono wpływ imperfekcji geometrycznych na stateczność konstrukcji oraz zaproponowano metodę automatycznego tworzenia sygnału imperfekcji geometrycznych (ASI). Rozdział czwarty zawiera wyniki analizy wpływu luzów na odpowiedź konstrukcji w ujęciu stateczności. W rozdziale piątym przedstawiono wyniki badań nad zjawiskiem interakcji początkowych imperfekcji geometrycznych i luzów. W rozdziale szóstym przedstawiono przykłady zastosowań metody elementów skończonych do analizy inżynierskich konstrukcji cienkościennych z imperfekcjami geometrycznymi i luzami. W rozdziale siódmym sformułowano wnioski i uwagi końcowe.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 33,00 zł (netto: 31,43 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Stalowe konstrukcje prętowe.c.3

Stalowe konstrukcje prętowe.c.3
Stalowe konstrukcje prętowe.c.3

Trzecia część podręcznika Stalowe konstrukcje prętowe zawiera treści wykładowe prezentowane na studiach drugiego stopnia na Politechnice Poznańskiej. W rozdziale 1 omówiono konstrukcje z łukami, zwracając szczególną uwagę na problemy stateczności łuków oraz zastosowanie takich konstrukcji w budownictwie ogólnym. Rozdział 2 zawiera podstawowe informacje z zakresu łukowych blach fałdowych stosowanych na zadaszenia obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych. Podstawą rozdziału 3 jest cykl wykładów o prętowych konstrukcjach cienkościennych, które są coraz częściej wykorzystywane nie tylko na elementy obudowy konstrukcji hal, ale także na elementy konstrukcyjne (słupy, rygle) kompletnych układów poprzecznych. Rozdział 4 poświęcono konstrukcjom z przekryciami tekstylnymi. Zwrócono szczególną uwagę na omówienie właściwości technicznych tkanin stosowanych w obiektach sportowych oraz na przekrycia obiektów użyteczności publicznej. Ze względu na dążenie do oszczędności w zużyciu stali, a także do zwiększenia odporności na wpływy pożarowe oraz sztywności elementów konstrukcji, chętnie wykorzystuje się konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. W rozdziale 5 podano informacje, na podstawie których można określić warunki I i II stanu granicznego zespolonych elementów zginanych, rozciąganych i ściskanych. W rozdziale 6 zamieszczono informacje na temat projektowania elementów hal według propozycji zawartych w normie EC3. Dotyczą one tych kwestii, które nie zostały opisane w książce Stalowe konstrukcje prętowe obciążone statycznie i dynamicznie (część I – Elementy konstrukcji hal przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej), a które obowiązują w projektowaniu belek podsuwnicowych i konstrukcji szkieletowych, w tym hal. W aneksie zamieszczono uzupełnienia do wydania 1 części I podręcznika. W wydaniu drugim podręcznika w rozdziale 3 poprawiono błędy redakcyjne, a treść rozdziału 5 uzupełniono o dwa nowe przykłady. W rozdziale 6 wniesiono poprawki i w konsekwencji poprawiono wartości w obliczeniach w przykładzie 6.5.5. W podrozdziale 6.6 skorygowano oznaczenia we wzorach dotyczących opisu warunków nośności belek podsuwnicowych oraz dodano rysunki przekrojów belek podsuwnicowych z tężnikami poziomymi.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 79,00 zł (netto: 75,24 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Stalowe konstrukcje prętowe.c.2

Stalowe konstrukcje prętowe.c.2
Stalowe konstrukcje prętowe.c.2

W książce opisano konstrukcje ujęte w programie studiów II stopnia. W rozdziale 1 opisano różne konstrukcje prętowe i prętowo-cięgnowe stanowiące przekrycie budynków o dużej rozpiętości. W rozdziale 2 omówiono różne rodzaje dachów wiszących oraz zasady obliczania cięgien prostych oraz układów cięgnowych o różnych sposobach zamocowania lin nośnych w konstrukcjach podpór. Tematem rozdziału 3 są konstrukcje masztów radiowych, oświetleniowych, energetycznych, przekaźnikowych i innych. W rozdziale 4 przedstawiono podstawowe informacje na temat konstrukcji i obliczeń wież.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 58,00 zł (netto: 55,24 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Siły przekrojowe w układach statycznie wyznaczalnych.

Siły przekrojowe w układach statycznie wyznaczalnych.
Siły przekrojowe w układach statycznie wyznaczalnych.

Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów niestacjonarnych i stacjonarnych na kierunku budownictwo. Jego zawartość jest zgodna ze standardami kształcenia obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku budownictwo, zatwierdzonymi przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Treść skryptu podzielono na dwie części. Część pierwsza, wstępna (rozdziały od 2 do 7), zawiera podstawowe wiadomości z matematyki i fizyki wykorzystane w drugiej, zasadniczej części skryptu. Rozdziały od 2 do 6 obejmują podstawy geometrii, funkcji jednej zmiennej oraz rachunku różniczkowego, całkowego, macierzowego i wektorowego. W rozdziale 7 omówiono podstawowe prawa fizyczne, a w szczególności trzy zasady dynamiki Newtona. W rozdziałach 8, 9 i 10 omówiono analizę kinematyczną oraz statyczną płaskich układów tarcz sztywnych. W rozdziale 11 opisano podstawowe typy płaskich układów prętowych oraz różne rodzaje działających na nie obciążeń. W rozdziale 12 przedstawiono definicję sił przekrojowych i równania różniczkowe równowagi. Rozdział 13 poświęcony jest wyznaczaniu wartości sił normalnych w kratownicach płaskich metodami zrównoważenia węzłów oraz Rittera. W rozdziałach 14 i 15 zaprezentowano dwie metody wyznaczania wykresów sił przekrojowych w belkach oraz ramach płaskich: metodę ogólną i metodę punktów charakterystycznych. W rozdziale 16 omówiono wyznaczanie wykresów sił przekrojowych w łukach kołowych oraz parabolicznych metodą ogólną. Rozdział 17 jest poświęcony zagadnieniom związanym z wyznaczaniem linii wpływu reakcji i sił przekrojowych w płaskich układach prętowych metodą statyczną. Omówienie zagadnień praktycznych można znaleźć na stronie internetowej http://www.moodle.bis.put.poznan.pl/, znajdującej się na portalu Moodle na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Dostępność: brak towaru

Cena: 19,00 zł (netto: 18,10 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
 • nowość

Nie znalazłeś tego czego szukałeś zadzwoń

883-931-818

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl