Wydawca
Nowości
Elektrownie wiatrowe. KaBe
Elektrownie wiatrowe. KaBe
30,00 zł 28,57 zł
egz.
Dobre obyczaje czyli w Lekkim tonie o Bon Tonie
Dobre obyczaje czyli w Lekkim tonie o Bon Tonie
24,90 zł 23,71 zł
EGZ.
Dziewczyny Moda ulicy lat 70. i 80. XX wieku
Dziewczyny Moda ulicy lat 70. i 80. XX wieku
89,00 zł 84,76 zł
EGZ.
Historia designu
Historia designu
129,00 zł 122,86 zł
egz.
Promocje
AZ Historia Powszechna. Repetytorium
AZ Historia Powszechna. Repetytorium
22,00 zł 5,00 zł 20,95 zł 4,76 zł
egz
Szkolne tablice historyczne.
Szkolne tablice historyczne.
20,00 zł 5,00 zł 19,05 zł 4,76 zł
EGZ.
ABC języka niemieckiego - gramatyka, czasy, ćwiczenia
ABC języka niemieckiego - gramatyka, czasy, ćwiczenia
9,00 zł 5,00 zł 8,57 zł 4,76 zł
egz.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu

Dostępność: jest
Wysyłka w: 24 godziny
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 59,00 zł 59.00
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto: 56,19 zł
bez 5% VAT i kosztów dostawy
ilość egz
dodaj do przechowalni

Opis

Książ­ka „Bez­po­śred­nie in­we­sty­cje za­gra­nicz­ne w go­spo­dar­ce re­gio­nu; teo­ria i prak­ty­ka” przed­sta­wia spe­cy­fi­kę re­la­cji spół­ek z udzia­łem ka­pi­ta­łu za­gra­nicz­ne­go z oto­cze­niem re­gio­nal­nym, a tak­że po­ten­cjal­ne po­zy­tyw­ne i ne­ga­tyw­ne kon­se­kwen­cje po­ja­wie­nia się in­we­sto­rów za­gra­nicz­nych w go­spo­dar­ce re­gio­nu.
Pu­bli­ka­cja ma cha­rak­ter in­ter­dy­scy­pli­nar­ny. Łą­czy ele­men­ty eko­no­mi­ki re­gio­nal­nej z do­rob­kiem teo­re­tycz­nym do­ty­czą­cym bez­po­śred­nich in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych (BIZ). Skła­da się z dwóch czę­ści. W pierw­szej przed­sta­wio­ne zo­sta­ły za­gad­nie­nia zwią­za­ne z re­gio­nem i spe­cy­fi­ką roz­wo­ju go­spo­dar­cze­go na po­zio­mie me­zo. Omó­wio­no rów­nież pod­sta­wo­we kon­cep­cje roz­wo­ju re­gio­nal­nego i je­go mier­ni­ki, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem tych, któ­re znaj­du­ją za­sto­so­wa­nie w ana­li­zie wpły­wu BIZ na oto­cze­nie re­gio­nal­ne. Po­nad­to, prze­ana­li­zo­wa­no ro­dza­je, mo­ty­wy i przy­czy­ny po­dej­mo­wa­nia bez­po­śred­nich in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych, jak rów­nież naj­waż­niej­sze teo­rie BIZ. Du­ży na­cisk zo­stał po­ło­żo­ny tak­że na przed­sta­wie­nie spe­cy­fi­ki dzia­ła­nia spół­ek z udzia­łem ka­pi­ta­łu za­gra­nicz­ne­go (spół­ek BIZ) w oto­cze­niu re­gio­nal­nym, ich re­la­cji z podmio­ta­mi lo­kal­ny­mi oraz po­ten­cjal­nych efek­tów wy­wo­ły­wa­nych w re­gio­nach gosz­czą­cych. Dru­ga część książ­ki za­wie­ra kom­plek­so­wą oce­nę wpły­wu spół­ek BIZ na go­spo­dar­kę wy­bra­ne­go re­gio­nu. Do­ko­na­no jej na przy­kła­dzie wo­je­wódz­twa łódz­kie­go (ca­se stu­dy) w la­tach 1999–2007. Źró­dłem da­nych by­ły przede wszyst­kim nie­pu­bli­ko­wa­ne da­ne sta­ty­stycz­ne GUS oraz in­for­ma­cje uzy­ska­ne z Łódz­kiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej, któ­re zo­sta­ły szcze­gó­ło­wo prze­ana­li­zo­wa­ne, tak­że na tle wy­ni­ków go­spo­dar­ki re­gio­nu.
Książ­ka sta­no­wi syn­te­tycz­ną pre­zen­ta­cję po­ten­cjal­nych efek­tów na­pły­wu BIZ do re­gio­nów w róż­nych wa­run­kach eko­no­micz­nych oraz za­wie­ra wska­zów­ki, któ­re po­mo­gą mak­sy­ma­li­zo­wać ko­rzy­ści dzia­ła­nia in­we­sto­rów za­gra­nicz­nych w śro­do­wi­sku re­gio­nal­nym i lo­kal­nym.
Dr Agniesz­ka Kły­si­k-Ury­szek jest ab­sol­went­ką kie­run­ku Mię­dzy­na­ro­do­we Sto­sun­ki Go­spo­dar­cze i Po­li­tycz­ne na Wy­dzia­le Eko­no­micz­no­-So­cjo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Od 2002 r. pra­cu­je w Ka­te­drze Mię­dzy­na­ro­do­wych Sto­sun­ków Go­spo­dar­czych na Wy­dzia­le Eko­no­micz­no­-So­cjo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Spe­cja­li­zu­je się w pro­ble­ma­ty­ce bez­po­śred­nich in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych, in­te­gra­cji mię­dzy­na­ro­do­wej, mar­ke­tin­gu mię­dzy­na­ro­do­we­go oraz roz­wo­ju re­gio­nal­ne­go. Jest au­tor­ką pu­bli­ka­cji o te­ma­ty­ce zwią­za­nej z bez­po­śred­ni­mi in­we­sty­cja­mi za­gra­nicz­ny­mi wy­da­nych w Ze­szy­tach Nau­ko­wych Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go, Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, a tak­że Aka­de­mii Eko­no­micz­nej im. O. Lan­ge­go we Wro­cła­wiu oraz Łódz­kie­go To­wa­rzy­stwa Nau­ko­we­go. Bra­ła udział w re­ali­za­cji trzech pro­jek­tów ba­daw­czych zwią­za­nych z te­ma­ty­ką bez­po­śred­nich in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych. Po­nad­to, uczest­ni­czy­ła w kon­fe­ren­cjach oraz se­mi­na­riach o za­się­gu kra­jo­wym i mię­dzy­na­ro­do­wym, a tak­że w sta­żu na­uko­wym na Uni­wer­sy­te­cie Uni­FMU w Sao Pau­lo (Bra­zy­lia) oraz Co­pen­ha­gen Bu­si­ness Scho­ol (Da­nia). Z te­ma­ty­ką bez­po­śred­nich in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych wią­że nie tyl­ko swo­je za­in­te­re­so­wa­nia na­uko­we ale rów­nież pra­cę dy­dak­tycz­ną.

Szczegóły

ISBN 9788375563139
Autor Kłysik-Uryszek
Oprawa broszura
Rok wydania 2010
Format b5
Stron 232

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl