Wydawca
Kategorie
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu

Dostępność: jest
Wysyłka w: 24 godziny
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 59,00 zł 59.00
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto: 56,19 zł
bez 5% VAT i kosztów dostawy
ilość egz

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Pin It

Opis

Książ­ka „Bez­po­śred­nie in­we­sty­cje za­gra­nicz­ne w go­spo­dar­ce re­gio­nu; teo­ria i prak­ty­ka” przed­sta­wia spe­cy­fi­kę re­la­cji spół­ek z udzia­łem ka­pi­ta­łu za­gra­nicz­ne­go z oto­cze­niem re­gio­nal­nym, a tak­że po­ten­cjal­ne po­zy­tyw­ne i ne­ga­tyw­ne kon­se­kwen­cje po­ja­wie­nia się in­we­sto­rów za­gra­nicz­nych w go­spo­dar­ce re­gio­nu.
Pu­bli­ka­cja ma cha­rak­ter in­ter­dy­scy­pli­nar­ny. Łą­czy ele­men­ty eko­no­mi­ki re­gio­nal­nej z do­rob­kiem teo­re­tycz­nym do­ty­czą­cym bez­po­śred­nich in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych (BIZ). Skła­da się z dwóch czę­ści. W pierw­szej przed­sta­wio­ne zo­sta­ły za­gad­nie­nia zwią­za­ne z re­gio­nem i spe­cy­fi­ką roz­wo­ju go­spo­dar­cze­go na po­zio­mie me­zo. Omó­wio­no rów­nież pod­sta­wo­we kon­cep­cje roz­wo­ju re­gio­nal­nego i je­go mier­ni­ki, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem tych, któ­re znaj­du­ją za­sto­so­wa­nie w ana­li­zie wpły­wu BIZ na oto­cze­nie re­gio­nal­ne. Po­nad­to, prze­ana­li­zo­wa­no ro­dza­je, mo­ty­wy i przy­czy­ny po­dej­mo­wa­nia bez­po­śred­nich in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych, jak rów­nież naj­waż­niej­sze teo­rie BIZ. Du­ży na­cisk zo­stał po­ło­żo­ny tak­że na przed­sta­wie­nie spe­cy­fi­ki dzia­ła­nia spół­ek z udzia­łem ka­pi­ta­łu za­gra­nicz­ne­go (spół­ek BIZ) w oto­cze­niu re­gio­nal­nym, ich re­la­cji z podmio­ta­mi lo­kal­ny­mi oraz po­ten­cjal­nych efek­tów wy­wo­ły­wa­nych w re­gio­nach gosz­czą­cych. Dru­ga część książ­ki za­wie­ra kom­plek­so­wą oce­nę wpły­wu spół­ek BIZ na go­spo­dar­kę wy­bra­ne­go re­gio­nu. Do­ko­na­no jej na przy­kła­dzie wo­je­wódz­twa łódz­kie­go (ca­se stu­dy) w la­tach 1999–2007. Źró­dłem da­nych by­ły przede wszyst­kim nie­pu­bli­ko­wa­ne da­ne sta­ty­stycz­ne GUS oraz in­for­ma­cje uzy­ska­ne z Łódz­kiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej, któ­re zo­sta­ły szcze­gó­ło­wo prze­ana­li­zo­wa­ne, tak­że na tle wy­ni­ków go­spo­dar­ki re­gio­nu.
Książ­ka sta­no­wi syn­te­tycz­ną pre­zen­ta­cję po­ten­cjal­nych efek­tów na­pły­wu BIZ do re­gio­nów w róż­nych wa­run­kach eko­no­micz­nych oraz za­wie­ra wska­zów­ki, któ­re po­mo­gą mak­sy­ma­li­zo­wać ko­rzy­ści dzia­ła­nia in­we­sto­rów za­gra­nicz­nych w śro­do­wi­sku re­gio­nal­nym i lo­kal­nym.
Dr Agniesz­ka Kły­si­k-Ury­szek jest ab­sol­went­ką kie­run­ku Mię­dzy­na­ro­do­we Sto­sun­ki Go­spo­dar­cze i Po­li­tycz­ne na Wy­dzia­le Eko­no­micz­no­-So­cjo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Od 2002 r. pra­cu­je w Ka­te­drze Mię­dzy­na­ro­do­wych Sto­sun­ków Go­spo­dar­czych na Wy­dzia­le Eko­no­micz­no­-So­cjo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Spe­cja­li­zu­je się w pro­ble­ma­ty­ce bez­po­śred­nich in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych, in­te­gra­cji mię­dzy­na­ro­do­wej, mar­ke­tin­gu mię­dzy­na­ro­do­we­go oraz roz­wo­ju re­gio­nal­ne­go. Jest au­tor­ką pu­bli­ka­cji o te­ma­ty­ce zwią­za­nej z bez­po­śred­ni­mi in­we­sty­cja­mi za­gra­nicz­ny­mi wy­da­nych w Ze­szy­tach Nau­ko­wych Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go, Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, a tak­że Aka­de­mii Eko­no­micz­nej im. O. Lan­ge­go we Wro­cła­wiu oraz Łódz­kie­go To­wa­rzy­stwa Nau­ko­we­go. Bra­ła udział w re­ali­za­cji trzech pro­jek­tów ba­daw­czych zwią­za­nych z te­ma­ty­ką bez­po­śred­nich in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych. Po­nad­to, uczest­ni­czy­ła w kon­fe­ren­cjach oraz se­mi­na­riach o za­się­gu kra­jo­wym i mię­dzy­na­ro­do­wym, a tak­że w sta­żu na­uko­wym na Uni­wer­sy­te­cie Uni­FMU w Sao Pau­lo (Bra­zy­lia) oraz Co­pen­ha­gen Bu­si­ness Scho­ol (Da­nia). Z te­ma­ty­ką bez­po­śred­nich in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych wią­że nie tyl­ko swo­je za­in­te­re­so­wa­nia na­uko­we ale rów­nież pra­cę dy­dak­tycz­ną.

Szczegóły

ISBN 9788375563139
Autor Kłysik-Uryszek
Oprawa broszura
Rok wydania 2010
Format b5
Stron 232

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl