Producenci
Kategorie
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit

Ocena wypłacalności zakładu ubezpieczeń a system informacyjny rachunkowości

Dostępność: jest
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 70,00 zł 70.00
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto: 66,67 zł
bez 5% VAT i kosztów dostawy
ilość EGZ.
dodaj do przechowalni

Opis

Bez­pie­czeń­stwo fi­nan­so­we ryn­ku ubez­pie­cze­nio­we­go re­ali­zo­wa­ne jest po­przez czu­wa­nie nad wy­pła­cal­no­ścią za­kła­dów ubez­pie­czeń, co prze­ja­wia się w zdol­no­ści do wy­pła­ty od­szko­do­wań i świad­czeń, a tak­że w za­pew­nie­niu od­po­wied­nich środ­ków na ich wy­pła­tę w przy­pad­ku ogło­sze­nia upa­dło­ści za­kła­du ubez­pie­czeń. Re­ali­za­cja tych za­dań od­by­wa się po­przez funk­cjo­no­wa­nie na ryn­ku ubez­pie­cze­nio­wym in­sty­tu­cji nad­zo­ru ubez­pie­cze­nio­we­go oraz fun­du­szy gwa­ran­cyj­nych. Istot­nym ele­men­tem, któ­ry w znacz­nym stop­niu wa­run­ku­je efek­tyw­ność (sku­tecz­ność) oce­ny wy­pła­cal­no­ści jest sys­tem in­for­ma­cyj­ny ra­chun­ko­wo­ści.
Ce­lem opra­co­wa­nia jest zba­da­nie re­la­cji po­mię­dzy oce­ną wy­pła­cal­no­ści za­kła­du ubez­pie­czeń a sys­te­mem in­for­ma­cyj­nym ra­chun­ko­wo­ści.
Oce­na wy­pła­cal­no­ści za­kła­dów ubez­pie­czeń za­rów­no wg za­ło­żeń So­lven­cy I, jak we­dług za­ło­żeń So­lven­cy II re­ali­zo­wa­na jest głów­nie na pod­sta­wie da­nych ge­ne­ro­wa­nych przez sys­tem in­for­ma­cyj­ny ra­chun­ko­wo­ści, dla­te­go waż­ne jest, aby sys­tem ten po­sia­dał okre­ślo­ne atry­bu­ty, sta­no­wią­ce wa­ru­nek wstęp­ny je­go uży­tecz­no­ści, a tak­że, aby ra­chun­ko­wość i spra­woz­daw­czość fi­nan­so­wa za­kła­dów ubez­pie­czeń zo­sta­ła do­pa­so­wa­na do po­trzeb oce­ny wy­pła­cal­no­ści, głów­nie w ob­sza­rze wy­ce­ny ak­ty­wów i pa­sy­wów oraz ukła­du i tre­ści spra­woz­da­nia fi­nan­so­we­go.
Od­po­wied­ni sys­tem in­for­ma­cyj­ny ra­chun­ko­wo­ści sta­no­wi istot­ny ele­ment wspar­cia dla pro­ce­su oce­ny wy­pła­cal­no­ści za­kła­dów ubez­pie­czeń po­przez ge­ne­ro­wa­nie wia­ry­god­nych in­for­ma­cji fi­nan­so­wych, zgod­ność z me­to­dy­ką oce­ny wy­pła­cal­no­ści, a tak­że za­pew­nie­nie od­po­wied­nich me­cha­ni­zmów kon­tro­l­nych, po­zwa­la­ją­cych wy­kryć po­ten­cjal­ne nie­pra­wi­dło­wo­ści, co po­twier­dza wy­stę­po­wa­nie sil­nych po­wią­zań po­trzeb in­for­ma­cyj­nych w za­kre­sie oce­ny wy­pła­cal­no­ści z ce­cha­mi sys­te­mu in­for­ma­cyj­ne­go ra­chun­ko­wo­ści.

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl