Wydawca
Nowości
Kategorie
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit

Pomiarowe zastosowania warunkowego uśredniania sygnałów.

Dostępność: jest
Wysyłka w: 24 godziny
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 30,00 zł 30.00
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto: 28,57 zł
bez 5% VAT i kosztów dostawy
ilość EGZ.
dodaj do przechowalni

Opis

W monografii przedstawiono metody i modele analizy metrologicznej sygnałów lo­sowych i zdeterminowanych z komponentami losowymi z zastosowaniem algorytmów warunkowego uśredniania sygnałów. Zaproponowano nowe procedury warunkowego uśredniania sygnałów w dziedzinie czasu do identyfikacji metrologicznej sygnałów i systemów. Opisano zarówno zalety modeli matematycznych warunkowego uśredniania, jak i ich ograniczenia oraz przydatność praktyczną zaproponowanych eksperymentalnych charakterystyk statystycznych w metrologii. Podano przykłady i pokazano możliwości za­stosowania warunkowego uśredniania sygnałów w dziedzinie czasu jako nowego i ak­tualnego w metrologii kierunku badań zależności stochastycznych. Monografia składa się ze wstępu, dziewięciu rozdziałów, podsumowania końcowego i wykazu literatury zwią­zanej z szeroką rozumianą tematyką pomiarowego przetwarzania danych.

W rozdziale pierwszym została podana poszerzona przeglądowa charakterystyka „pomiarowego badania zjawisk fizycznych" z przedstawieniem modeli matematycznych zjawisk, sygnałów i systemów fizycznych, występujących zadań i modeli pomiarowych oraz zasad opracowania wyników pomiaru, a także literatury specjalistycznej, ze szcze­gólnym uwzględnieniem prac metrologów w kraju. W rozdziałach drugim i trzecim omó­wiono liczbowe i funkcyjne charakterystyki opisujące zależności stochastyczne pomiędzy sygnałami oraz podstawy ich eksperymentalnego badania. Pokazano przydatność charak­terystyk opisujących zależności stochastyczne w opracowaniu danych pomiarowych. Wskazano na nowe możliwości w eksperymentalnym badaniu zależności stochastycznych przy stosunkowo prostych modelach matematycznych i praktycznych, jakie daje zastoso­wanie warunkowych wartości oczekiwanych i warunkowych wariancji. Warunkowa war­tość oczekiwana jako charakterystyka zależności stochastycznej w dziedzinie wartości i czasu została opisana w rozdziale czwartym, a pomiary i estymacja warunkowej wartości oczekiwanej w rozdziale piątym. Rozdział szósty zawiera opis bazy laboratoryjnej stoso­wanej do pomiarowego badania warunkowego uśredniania sygnałów. Opisano podsta­wowe rozwiązania sprzętowe i programowe opracowane w zespole badawczym kierowa­nym przez autora monografii. Zastosowanie warunkowego uśredniania w pomiarach i estymacji charakterystyk statystycznych sygnałów losowych przedstawiono w rozdziale siódmym. Opisano wyznaczanie funkcji korelacyjnych, interwału korelacji i niepewności standardowej średniej arytmetycznej danych skorelowanych. W ósmym rozdziale omó­wiono zastosowania warunkowego uśredniania w pomiarach i estymacji parametrów sy­gnałów okresowych i przejściowych zakłóconych szumem. Przedstawiono zasady wyzna­czania parametrów amplitudowych i czasowych oraz przesunięcia fazowego sygnałów. Pomiary i estymację parametrów systemów fizycznych przetwarzających sygnały stocha­styczne omówiono w rozdziale dziewiątym. Opisano wyznaczanie odpowiedzi impulso­wej, opóźnienia transportowego i prędkości obiektów fizycznych. W podsumowaniu końcowym zestawiono ważniejsze wyniki pomiarowych zastosowań warunkowego uśred­niania sygnałów.

SPIS TREŚCI:

Wykaz ważniejszych oznaczeń

Wstęp

1. Wprowadzenie do pomiarowego badania zjawisk fizycznych

1.1. Modelowanie matematyczne zjawisk fizycznych

1.2. Modele matematyczne sygnałów fizycznych

1.3. Modele matematyczne systemów fizycznych

1.4. Podstawowe zadania i modele pomiarowe

1.5. Wartości średnie w analizie danych pomiarowych

1.6. Opracowanie wyników pomiaru

1.7. Podsumowanie

2. Charakterystyki opisujące zależności stochastyczne

2.1. Zależności zdeterminowane, stochastyczne i statystyczne

2.2. Liczbowe charakterystyki opisujące zależności wynikające z uśredniania sygnałów w zbiorze i w czasie

2.3. Funkcyjne łączne charakterystyki zależności pomiędzy sygnałami

2.4. Funkcyjne i liczbowe warunkowe charakterystyki zależności pomiędzy sygnałami

2.5. Inne modele zależności stochastycznych

3. Badania eksperymentalne zależności stochastycznych

3.1. Metody badania zależności stochastycznych

3.2. Wprowadzenie do estymacji charakterystyk sygnałów stochastycznych

3.3. Pomiary i analiza sygnałów stochastycznych

3.4. Przydatność charakterystyk opisujących zależności stochastyczne w opracowaniu danych pomiarowych

4. Warunkowa wartość oczekiwana jako charakterystyka zależności stochastycznej

4.1. Warunkowa wartość oczekiwana w dziedzinie wartości

4.2. Charakterystyki zależności stochastycznej dla rozkładu normalnego

4.3. Obliczanie warunkowej wartości oczekiwanej dla rozkładów quasi- normalnych

4.4. Wyznaczanie funkcji regresji pierwszego rodzaju dla rozkładów quasi- normalnych

4.5. Obliczanie funkcji regresji funkcji zmiennej losowej związanej zależnością stochastyczną

4.6. Warunkowa wartość oczekiwana w dziedzinie czasu

4.7. Warunkowa wartość oczekiwana jako charakterystyka probabilistyczna

5. Pomiary i estymacja warunkowej wartości oczekiwanej

5.1. Funkcja regresji drugiego rodzaju

5.2. Pomiary i aproksymacja regresji z uwzględnieniem niepewności ocen zmiennej wynikowej

5.3. Pomiary i aproksymacja regresji z uwzględnieniem niepewności ocen wartości obydwu zmiennych

5.4. Estymacja wartości oczekiwanej na podstawie regresji liniowej

5.5. Ocena modelu regresji

5.6. Pomiary i estymacja warunkowej wartości oczekiwanej w dziedzinie czasu

5.7. Estymacja warunkowej wartości oczekiwanej danych skorelowanych wykładniczo

5.7.1. Modele danych skorelowanych

5.7.2. Ocena skorelowania danych

5.7.3. Badania eksperymentalne

5.7.4. Podsumowanie

5.8. Pomiarowe zastosowania warunkowego uśredniania sygnałów

6. Baza laboratoryjna dla pomiarowego badania warunkowego uśredniania sygnałów

6.1. Analogowe generatory sygnałów stochastycznych

6.2. Cyfrowe generatory sygnałów stochastycznych

6.3. Stanowisko badawcze do przetwarzania sygnałów

6.4. Stanowisko eksperymentalne do pomiarów przepływu

6.5. Pomiarowe zastosowania stanowisk doświadczalnych

7. Pomiary i estymacja charakterystyk sygnałów losowych

7 1. Zastosowanie warunkowego uśredniania sygnałów do estymacji funkcji korelacji i autokorelacji

7.1.1. Zasada estymacji unormowanych funkcji korelacji i autokorelacji

7.1.2. Ocena dokładności estymacji

7.1.3. Podsumowanie

7.2. Zastosowanie warunkowego uśredniania modułu sygnału do estymacji unormowanej funkcji korelacji

7.2.1. Warunkowa wartość oczekiwana modułu sygnału jako charakterystyka statystyczna

7.2.2. Niepewność standardowa wyznaczania funkcji korelacji z zastosowaniem warunkowej wartości oczekiwanej modułu sygnału

7.2.3. Podsumowanie

7.3. Wyznaczanie interwału korelacji z wykorzystaniem warunkowego uśredniania sygnału

7.3.1. Rodzaje interwałów korelacji

7.3.2. Zastosowanie warunkowego uśredniania sygnału do wyznaczania interwału korelacji

7.3.3. Badania eksperymentalne

7.3.4. Podsumowanie

7.4. Zastosowanie warunkowego uśredniania sygnału do oceny niepewności standardowej średniej arytmetycznej szeregu danych skorelowanych

7.4.1. Ocena niepewności standardowej średniej arytmetycznej danych skorelowanych

7.4.2. Zastosowanie warunkowego uśredniania do oceny niepewności standardowej średniej arytmetycznej

7.4.3. Badania eksperymentalne

7.4.4. Podsumowanie

7.5. Ocena niepewności standardowej średniej arytmetycznej z zastosowaniem interwału korelacji

7.5.1. Zasada oceny niepewności standardowej średniej arytmetycznej

7.5.2. Wykładniczy model skorelowania danych

7.5.3. Przykład analizy danych

7.5.4. Podsumowanie

8. Pomiary i estymacja parametrów oraz charakterystyk sygnałów okresowych i przejściowych zakłóconych szumem

8.1. Uśrednianie synchroniczne sygnałów okresowych i przejściowych zakłóconych szumem

8.1.1. Zasada uśredniania

8.1.2. Badania eksperymentalne

8.1.3. Podsumowanie

8.2. Zastosowanie warunkowego uśredniania w pomiarach kąta przesunięcia fazowego zakłóconych sygnałów sinusoidalnych

8.2.1. Pomiary przesunięcia fazowego w warunkach występowania zakłóceń

8.2.2. Modele matematyczne warunkowego uśredniania sygnałów

8.2.3. Pomiarowe zastosowanie modeli warunkowego uśredniania sygnałów

8.3. Algorytmiczna metoda pomiaru przesunięcia fazowego

8.3.1. Metoda korelacyjna pomiaru przesunięcia fazowego

8.3.2. Metoda pomiaru stosująca warunkowe uśrednianie sygnałów

8.3.3. Ocena niepewności standardowej i rozszerzonej wyniku pomiaru.

8.3.4. Podsumowanie

8.4. Klasyczna metoda pomiaru przesunięcia fazowego

8.4.1. Model pomiaru

8.4.2. Ocena niepewności wyniku pomiaru

8.4.3. Wyniki badań symulacyjnych i pomiarów

8.4.4. Podsumowanie

8.5. Metoda pomiaru przesunięcia fazowego napięć zakłóconych z zastosowaniem warunkowego uśredniania modułu sygnału opóźnionego

8.5.1. Modele estymowanych charakterystyk

8.5.2. Badania eksperymentalne

8.5.3. Podsumowanie

9. Pomiary i estymacja parametrów systemów fizycznych przetwarzających sygnały stochastyczne

9.1. Zastosowanie warunkowego uśredniania sygnałów do wyznaczania właściwości dynamicznych systemów liniowych

9.1.1. Model fizycznego systemu dynamicznego

9.1.2. Opis metody identyfikacji systemu

9.1.3. Niepewność estymacji odpowiedzi impulsowej

9.1.4. Wybór progu inicjującego uśrednianie

9.1.5. Wyniki badań eksperymentalnych

9.1.6. Podsumowanie

9.2. Pomiar prędkości z zastosowaniem warunkowej wartości oczekiwanej modułu sygnału

9.2.1. Stochastyczne jednoczujnikowe metody pomiaru prędkości

9.2.2. Proponowana metoda pomiaru prędkości

9.2.3. Badania symulacyjne

9.2.4. Badania eksperymentalne

9.2.5. Podsumowanie

9.3. Metoda pomiaru opóźnienia transportowego wykorzystująca warunkowe uśrednianie sygnału opóźnionego

9.3.1. Dwuczujnikowe modele pomiarowe

9.3.2. Metoda pomiaru czasu opóźnienia transportowego

9.3.3. Wpływ rozkładu prawdopodobieństwa

9.3.4. Porównanie z metodą korelacyjną

9.3.5. Badania eksperymentalne

9.3.6. Podsumowanie

9.4. Metoda pomiaru czasu opóźnienia stosująca warunkowe uśrednianie modułu sygnału opóźnionego

9.4.1. Modele sygnałów pomiarowych

9.4.2. Funkcja korelacji wzajemnej i warunkowa wartość oczekiwana modułu sygnału opóźnionego w estymacji czasu opóźnienia

9.4.3. Badania symulacyjne

9.4.4. Badania eksperymentalne

9.4.5. Podsumowanie

10. Podsumowanie końcowe

Literatura

Streszczenie

Summary

Szczegóły

ISBN 9788379340118
Autor Kowalczyk A.
Oprawa twarda
Rok wydania 2015
Format b5
Stron 326

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl